EK İLAN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖK 100-2000 Doktora Bursları kapsamında ilgili alanlarda doktora tezi hazırlamak koşulu ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar evrakları ile birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci işlerine şahsen başvurmaları (veya noterden alınmış vekâletname ile vekalet alan kişi tarafından), kesin kayıt işlemlerini ve ders kayıtlarını da şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilere, YÖK 100/2000 programı çerçevesinde doktora bursu verilecektir

 

ÜST ALAN:  SAĞLIK

KONTENJAN SAYISI a

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c

 

 

Alt Alan 
Doktora  Programı

     

 

Anabilim Dalı

Doktora

Doktora

Bütünleşik Doktora
( Lisans Mezunu, Doktora Programına Başvuru )

                 Doktora
( Yüksek Lisans Mezunu,  Doktora  
       Programına   Başvuru )

Farmasötik Biyoteknoloji  ve İlaç Tasarımı b

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 

2

3/2,15/1,15/2,15/3,34,97

1,3/1,4,29,67,98
(veya bu alanlardaki Doktora programlarının ders dönemi öğrencisi olmak. 1, 3/1, 4 hariç)

Hastane Enfeksiyonları Önleme  b

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

 

5

5/1, 5/2, 5/3, 7,8,9,13,14,20,44,58

1,2,23,24,30,104
(veya bu alanlardaki Doktora programlarının ders dönemi öğrencisi olmak. 1,2 hariç)

Tümör İmmünolojisi b

Tıbbi Biyoloji

 

2

3/2,5/1,5/2,34,58,97

23,24,52,58,77,100,101,102,103,105,106,107
(veya bu alanlardaki Doktora programlarının ders dönemi öğrencisi olmak.)

 

 

a

Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

b

Sözlü giriş sınavı.

c

Özel Koşullar:  Doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları gerekmektedir.


 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA KONTENJANLARI  ÖZEL KOŞUL KODLARI
İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL KOŞULLARI

Kodu

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi (5 yıllık)

(3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 yıllık)

(3/2)

Veteriner Fakültesi

(4)

Biyoloji

(5/1)

Tıbbî Biyoloji

(5/2)

Genetik

(5/3)

Gen Mühendisliği

(5/4)

Sağlık Eğitim Fakültesi

(7)

Sağlık Yüksekokulu

(8)

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

(9)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

(13)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

(14)

Kimya

(15/1)

Kimya Mühendisliği

(15/2)

Kimya Öğretmenliği

(15/3)

Hemşirelik Yüksekokulu

(20)

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(23)

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(24)

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(29)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

(30)

Biyomedikal Mühendisliği

(34)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

(44)

Eczacılık Biyokimya Y. Lisans mezunu

(52)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu

(58)

Hücresel ve moleküler biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

(67)

Kök Hücre Bilimleri Yüksek Lisans Mezunu

(77)

Biyomühendislik Lisans Mezunu

(97)

Farmasötik Biyoteknoloji yüksek lisans mezunu olmak

(98)

Gen tedavisi Yüksek Lisans mezunu olmak

(99)

Eczacılık Farmakoknozi Yüksek Lisans mezunu

(100)

İmmünoloji Yüksek Lisans mezunu olmak

(101)

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak

(102)

Tıbbi Viroloji Yüksek Lisans mezunu olmak

(103)

Beslenme ve diyetetik Yüksek Lisans mezunu olmak

(104)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programı mezunu

(105)

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans programı mezunu

(106)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans mezunu

(107)

 

Başvuru ve Kabul Şartları:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine veya bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak,

3. Kesin kayıt esnasında herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer),

4. Doktora programında kayıtlı öğrencilerin;

a- Başvurulacak programın özel şartlarında belirtilen Doktora programı öğrencisi olmak (Tıp, ve Diş hekimliği, Eczacılık  hariç).
b- Öğrenci kayıtlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının başvuru tarihinde açık olması (Enstitüsünden Kaydının açık olduğuna dair belge).
c- Tez döneminde olmamaları (Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır. Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır).
d- Almış olduğu derslerin ortalaması Yüzlük Sistemde en az 80 olmalıdır.

e- Öğrenci en az bir  ders dönemi, Enstitümüz ilgili Anabilim Dalı derslerini alır.

f- Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
g- Disiplin Cezası almamış olmak.

5. Lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3.00 olmalıdır.
6. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınır. (http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).
7. Lisansüstü programlara başvuru için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı en az 55, lisans diploması ile doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 olmalıdır. ALES sayısal puanının son 3 yıl içerisinde alınmış olması gerekir. (13 Eylül 2014 yılı sonrası ALES puanları geçerlidir). Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. a- (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2016 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesinden herhangi  bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır. 
8. Doktora programına başvuracak adayların YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 55 almış olması ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir başka sınavdan bu puana denk bir puan alması gerekir.  YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL geçerlilik süresi 5 yıl olup, 13 Eylül 2012 tarihinden sonraki  belgeler geçerlidir. Bunların dışındaki sınav puanlarının son iki yıl içerisinde alınmış olması gerekir.
9.Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.
10. Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı  Doktora programına başvuruda bulunup, sadece bir programa kesin kaydını yaptırabilir. İki Doktora Programına başvuruda bulunan adayın Tüm Başvuruları iptal edilir.

11. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
13. Kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu ve yanıltıcı beyanda bulunulması halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir

 

 

Başvuru için İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu (http://sagens.erciyes.edu.tr/sonform/index.html 

2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

3. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

4. Lisans ve yüksek lisans not durum belgelerinin onaylı fotokopisi (Lisans eğitimini farklı Yüksek öğretim kurumlarında tamamlamış olanların her bir kurumdan aldığı derslere ilişkin not durum belgeleri birlikte verilecek ve değerlendirilecektir),

5. Yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

6. Yurt dışında lisans ya da yüksek lisansını tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler için denklik belgesi,

7. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olması),
8. Danışmanın son on yıldaki ilgili alanda yaptığı yayın ve araştırma projelerinin Ana Bilim Dalı kurulunca onaylanmış belgesi (yeni doktoraya başlayacak adaydan istenmez,

9. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.

Kesin Kayıt için İstenen Belgeler:

1. Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir,

2. Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

3. Özgeçmiş,

4. Adayın çalışmadığını gösteren SGK‘dan alınmış resmi belge veya e-devletten alınmış SGK’da onaylatılmış belge.

5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra Enstitüye dilekçe verip başvurusu üzerine yapılmaktadır)

NOT:
a-Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların ( Tezsiz Programlar Hariç )
ilgili doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazandığında, YÖK tarafından burs tahsisi uygun görüldüğünde  kayıtlı oldukları Yüksek Öğrenim Kurumunun  programından kayıtlarını sildirirler.
b-
Başvuruda sunulan evrak fotokopileri ile asılları veya noter tasdikli suretleri arasında belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

1. Adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

2. Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

Burs tahsisi için uygun adayın nihai tespiti YÖK tarafından, “Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar” ‘a göre yapılacaktır. Doktora bursuna yeni başvuran (mevcut doktora programına kayıtlı öğrenciler hariç),  YÖK tarafından burs tahsisi uygun görülmeyen adayların doktora programından kaydı silinir.

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız


 

 


 

Başvuru Tarihi

07 EYLÜL - 13 EYLÜL 2017 Saat: 12:00’a kadar

Başvuruların İlanı

13 EYLÜL 2017 saat 13:00’dan itibaren

Evrak Teslim Yeri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Öğrenci İşleri

Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Tarihi

14 Eylül Saat : 09:00-12:00

Yazılı/Sözlü Giriş Sınavları Yeri

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat. Dershaneler

Kazananların İlanı

14 Eylül 2017  Saat :13:00’dan itibaren.

Kazananların Kesin Kaydı

14 Eylül 2017  Saat :13:00-15:00

Yedeklerin Müracaatı ve kaydı

14 Eylül 2017  saat : 15:01 - 15:30’a kadar NOT: Yedek aday öğrenciler; asıl öğrenci adaylarının kesin kayıt yaptırıp yaptırmadıklarını öğrenci işleri bürosundan öğrenip müracaatlarını yapabilirler.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017