ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 

Yıl 2004 Cilt 13 Sayı 1

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)

CYSTIC ECHINOCOCCOSIS’İN (CE) İNDİREKT FLUORESAN ANTİKOR TESTİ (IFAT) İLE TANISINDA KULLANILAN ANTİJENLERİN TANI DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Diagnostic Values of Antigens Used for the Diagnosis of Cystic Echinococcosis by IFAT
Sevinç ŞENER, Süleyman YAZAR, İzzet ŞAHİN

BLASTOCYSTIS HOMINIS’İN IN VITRO KÜLTÜRÜ VE ANTİPROTOZOAL İLAÇLARIN IN VITRO ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

In vitro Culture of Blastocystis hominis and Investigation of in vitro Effects of Antiprotozoal Drugs
Berna HAMAMCI, Süleyman YAZAR, İzzet ŞAHİN

LİTYUM TEDAVİSİ GÖREN VE GÖRMEYEN BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUK TANISI KONULMUŞ HASTALARIN ERİTROSİTLERİNDE SÜPEROKSİT DİSMUTAZ VE KATALAZ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Erythrocyte SOD and CAT Levels of Patients with Bipolar Affective Disorder Treated with or Without Lithium
K.Muzaffer ÜSTDAL, Hülya HASPAYLAN, Recep SARAYMEN, Eser KILIÇ

KAYSERİ’DE SIĞIR İDRARLARINDA VE YEMLERDE ZERANOL’UN ELISA VE İNCE TABAKA KROMOTOGRAFİ  İLE KANTİTATİF ANALİZİ

Abstract the Quantatıve  Analysis of the Zeranol in Cattle Urine and Feed in Kayseri by the ELISA and Thin Layer Chromotography
Erdinç TÜRK, Bilal Cem LİMAN

Tokat karşıyaka Doğum ve Çocuk Bakımevinde Doğan Bebeklerin gebelik haftası, doğum şekli, doğum ağırlığı, boy uzunluğu ve anomali durumu ile anne ve babaya ait  özellikler arasındaki ilişki
Evaluation of the Factors Effecting Weeks of Gestation, Type of Labor, Birth Weight, Height and Anomalies of  the Babies Delivered in the Tokat Karşıyaka Maternity and Children Hospital
Özlem DURAN, Osman CEYHAN

OBEZ ORTA YAŞ BAYANLAR İLE MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA AEROBİK EGZERSİZİN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK DEĞERLERİNE ETKİSİ
The Effects of Aerobic Exercise in Some Physical Fitness Parameters in Obeze Middle Aged Women and Menopausal Women
Selma KARACAN, F.Filiz ÇOLAKOĞLU, A. Emre EROL

ALZHEİMER HASTALARININ LENFOSİTLERİNDE rRNA İFADELENMESİNİN ARAŞTIRILMASI
The   Investigation of the rRNA Expression in Lymphocytes of  Alzheimer Patients
Hilal ÜNLÜ AKALIN, Hamiyet ALTINDAŞ, Yahya KARAMAN, Halil DEMİRTAŞ, Nalan İMAMOĞLU

KAYSERİ İLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE KAYAK SPORUNA YÖNELİK FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARAŞTIRILMASI

A Research to Norms of Physical Fitness for Skiing in Primary Education School in Kayseri
Yusuf CAN, Metin POLAT
BAZI SEMPTOM VE BULGULARIN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISINDAKİ GEÇERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Validity of Various Symptoms and Signs for the Diagnosis of Urinary Tract Infections
Eylem Itır EKİNCİ, Osman GÜNAY

HİPOKSİ İLE OLUŞTURULAN  MYOKARDİYAL HASAR ÜZERİNE MELATONİNİN  ETKİSİ
Effects of Melatonin on the Myocardial Damage, Induced by Hypoxia
Figen NARİN, Fatmagül BAŞARSLAN, Hülya AKGÜN, Aynur AKIN, Ali BAYKAN, Recep SARAYMEN, Sibel KUZUGÜDEN, Selda YAVAŞCAN

OLGU SUNUMU    (Çase Report)
MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI
Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis
Levent ÖZTÜRK, Mustafa ARSLAN, Emel ÖZTÜRK

DERLEMELER    (Reviev Articles)
BESLENME DAVRANIŞI: FARMAKOLOJİK HEDEF MOLEKÜLLER
Feeding Behaviour: Pharmacological Target Molecules
Hülya GÜLTEKİN, Serkan ŞAHİN, Nurten BUDAK

2003-2004 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ