ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 

Yıl 2004 Cilt 13 Sayı 2

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)
SIÇAN PREFRONTAL KORTEKSİNDE FORMALDEHİT MARUZİYETİYLE OLUŞAN OKSİDATİF HASARA KARŞI MELATONİN HORMONUNUN KORUYUCU ETKİSİ

The Protective Effects of Melatonin Hormone Against Exposure of Formaldehyde-Induced Oxidative Damage in Prefrontal Cortex of Rats
İlter KUŞ, İsmail ZARARSIZ, H.Ramazan YILMAZ, Aslı ÖZDEM TÜRKOĞLU, Hıdır PEKMEZ, Mustafa SARSILMAZ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA MALONDİALDEHİT VE TİYOL SEVİYELERİ
Malondialdehyde and Thiol Levels in Plasma of Hemodialysis Patients
Elif Azize ÖZŞAHİN, Cevat YAZICI, Kader  KÖSE, Cengiz UTAŞ, Bülent TOKGÖZ

MESANE KANSERLİ DOKU KÜLTÜRLERİNDEKİ MİKRONÜKLEUS ÜZERİNE PROPOLİS VE MİTOMİSİN-C’NİN ETKİLERİ
Effects of Propolis and Mitomycın-C on Micronucleusin Tissue Cultures of Bladder Cancer
Halil Erhan EROĞLU, Atilla TATLIŞEN, Yusuf ÖZKUL

ÇEVRESEL OLARAK ASBESTE MARUZ KALAN KİŞİLERİN LENFOSİTLERİNDEKİ NÜKLEER BÖLÜNME İNDEKSİ (NDI) DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Investigation  of  Uclear Division Index (NDI) in lymphocytes of People who are Environmentally Exposed to Asbestos
Münevver BARAN, Hamiyet DÖNMEZ ALTUNTAŞ, F.Sema OYMAK,
Zuhal HAMURCU, Nalan İMAMOĞLU, Halil DEMİRTAŞ

KAYSERİ YÖRESİNDE SIĞIR VE KOYUNLARDA KENE TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Tick Species on Sheep and Cattle Around of Kayseri
Mehmet YAY, Süleyman YAZAR, Levent AYDIN, İzzet ŞAHİN

BİR SPOR MERKEZİNE KAYITLI OLAN KADINLARIN SAĞLIK-HASTALIK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Thoughts of Women Who are Registered in a Sports Center About “Health/Illness” Concept and Factors   Which Influence Their Health Seeking Behavior
Dilek ASLAN, Güledal BOZTAŞ, Eylem KILIÇ, İlay ÖZTÜRK, Kadriye ERKAN, Leman GÜNBEY,  Mücahit BALCI, Levent AKIN

SODYUM BİKARBONAT ALIMININ FARKLI  YÜKSEKLİKLERDE  YAPILAN YOĞUN ANAEROBİK EGZERSİZLERE ERGOJENİK ETKİSİ
The  Ergogenic Effect of the Sodium Bicarbonate  on Short Term High  Intensity Anaerobic Exercises  in Which are at Different Altitude
Feyzullah KOCA, Cem SÜER, Emre EROL

TAVŞANLARDA FLOR UYGULAMASININ BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Effect of Fluoride Application on Some  Blood Parameters in Rabbits
Nazmi ÇETİN, Ali BİLGİLİ, Gökhan ERASLAN, Ali KOYU

OLGU SUNUMU (Case Report)
HOMOSİSTİNÜRİDE ANESTEZİK YAKLAŞIM
Anaesthetic Management with Homocystinuria 
Berrin IŞIK, Mustafa ARSLAN, Nedim ÇEKMEN

DERLEME  (Review Article)
MELATONİN: KARANLIĞIN ANTİOKSİDAN GÜCÜ
Melatonin: The Antioxidant Power Of Darkness
Cevat YAZICI, Kader KÖSE

2003-2004 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ