ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 

Yıl 2006 Cilt 15 Sayı 1

 İÇİNDEKİLER
Contents

ARAŞTIRMALAR  (Research Reports)

EGZERSİZİN LEPTİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, LEPTİNİN SOLUNUM VE 
KARDİYOVASKÜLER PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
Effects of Exercise on Plasma Leptin Concentrations and Relation of Leptin to Respiratory,
Cardiovascular Parameters
Lütfiye OGAN KEÇETEPEN, Nurcan DURSUN

BESİ BILDIRCINI YEMLERİNE BOR İLAVESİNİN SERUM KALSİYUM,                        
İNORGANİK FOSFOR VE MAGNEZYUM DÜZEYLERİ İLE ALKALİ FOSFATAZ AKTİVİTESİNE ETKİSİ

The Influence of Dietary Boron Supplementation on Serum Calcium, Inorganic Phosphorus,
Magnesium Levels and Alkaline Phosphatase Activity in Quails
Nurkan KARABULUT, Meryem EREN

SIÇANLARDA REM UYKU YOKSUNLUĞU YARATMA MODELİ GELİŞTİRİLMESİ
Designing a Model of REM Sleep Deprivation in Rats
Ahmet AYTEKİN, Gül ERDAL

YENİ ZELANDA BEYAZI TAVŞANLARDA BAZI REPRODÜKTİF
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ve GEBELİK TANISI AMACIYLA
TARTIM YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Determination of Some Reproductive Parameters and Evaluation of Live Weighs For Pregnancy
Diagnosis in White New Zealand Rabbits

İbrahim AKAR, Esra CANOOĞLU

p53 ve p73 EKSPRESYON DÜZEYİ KOLOREKTAL KANSER İÇİN TANISAL BİR BELİRTEÇ MİDİR?
Are p53 and p73 Expression Levels a Diagnostic Marker in Colorectal Cancer?
Mustafa Ertan AY, Orhan TERZİOĞLU, Cem TERZİ, Özlem İZCİ AY

KAYSERİ YÖRESİNDEKİ TAVUKÇULUK İŞLETMELERİNDEN TOPLANAN TAVUKLARDAN
İZOLE EDİLEN SALMONELLA TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI

Antibiotic Susceptibility of Salmonella spp. Isolated Chicken from Poultry Enterprises in Kayseri Region
Ümüt KILINÇ, Fuat AYDIN

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE METİLENTETRAHİDROFOLAT
REDÜKTAZ GENİ 677C → T POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ

The Investigation of Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene 677 C T Polymorphism in Gastrointestinal Cancer
Nazife TAŞÇIOĞLU, Serpil TAHERİ, Çetin SAATÇİ, Yusuf ÖZKUL

DERLEME  (Review Article)
BROYLERDE ASİTES
Ascites in Broilers
Fulya OCAK

2006 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ