SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ                       15 (3) 153-233, 2006

İÇİNDEKİLER

(Contents)

 

 

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

 

SİRKADİYEN RİTME BAĞLI OLARAK MELATONİN SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN
ERİTROSİTLERDE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Effects of Circadian Rhythm–Related Physiological Melatonin Level Alterations on
Lipid Peroxidation in Erythrocytes
M.Betül YERER, Sami AYDOĞAN

FUTBOLCULARDA VE TENİSÇİLERDE BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparement of Some Physical and Physiological Parametres of Football Players and
Tennis Players
Hürmüz KOÇ, Mustafa KAYA, Nazmi SARITAŞ, Bekir ÇOKSEVİM

SIÇANLARDA SOSYAL İZOLASYONA BAĞLI PSİKODERMATOZ OLUŞUMU
Psychocutaneous Findings on Rat Skin Depending on Social Isolation
Murat BORLU, Meral AŞÇIOĞLU, Ebru GÜLER

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE
VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ

The Evaluation of Nutritional Status and Body Weights of Female University 
Students Attending Three Different Universities
Muazzez GARİBAĞAOĞLU,  Nurten BUDAK, Naci ÖNER, Özge SAĞLAM, Kemal NİŞLİ

YEŞİLHİSAR YÖRESİNDEKİ KOYUN VE KEÇİLERDE BABESIA ETKENLERİNİN REVERSE

LINE BLOTTING (RLB) YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

Investigation of the Babesia Agents in Sheep and Goats by the Reverse Line Blotting

Hybridization Method Around Yeşilhisar
Hülya SARAYLI, Abdullah İNCİ, Anıl İÇA, Alparslan YILDIRIM, Önder DÜZLÜ

LAKTASYONDAKİ SÜTÇÜ İNEKLERDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS’UN NEDEN OLDUĞU

SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TEDAVİSİNDE SEFKUİNOM VE AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK

ASİT’İN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

The Compare of Efficiency of Cefquinome and Amoxycillin+Clavulonic Acide Treatment on

Subclinical Staphylococcus Aureus Mastitis in Lactating Dairy Cows
Murat ABAY, Tayfur BEKYÜREK

GEMLİK GARNİZONU’NDA TÜKETİME SUNULAN TAVUK ETLERİNDENLİSTERİA SPP. İZOLASYONU

Isolation of Listeria spp. from Chicken Meat Consumed in Gemlik Garrison
Gürsel ÖZMEN, Hüseyin KILIÇ            
     OLGU SUNUMU (Case Report)
 

TORUS PALATİNUS VE TORUS MANDİBULARİS : BEŞ OLGU

Torus Palatinus and Torus Mandibularis : Five Cases

Yıldıray ŞİŞMAN


DERLEME (Review Article)
 

MEMELİ VE KANATLI HAYVANLARDA ÖZOFAGUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Structural Properties of Oesophagus in the M ammalian and Avian Species

Hakan SAĞSÖZ

2006 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (III)