SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ 16 (3) 120-198, 2007

İÇİNDEKİLER
(Contents)

ARAŞTIRMALAR

ARTERİYO-VENÖZ FİSTÜL TROMBOZU GELİŞEN VE GELİŞMEYEN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Researching Methylenetetrahydrofolate Reductase Polymorphisms in Chronic Renal Failure Patients with Developing and Non-Devoloping Arterio-Venous Thrombosis
Elif Funda EMİROĞULARI, Çetin SAATÇİ, Aydın ÜNAL, Yusuf ÖZKUL
 

ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN NAZOTRAKEAL ASPİRAT ÖRNEKLERİNDE SOLUNUM SİNSİTYAL VİRÜS’ÜN İZOLASYONU
Isolation of Respiratory Syncytial Virus in Nasotracheal Aspirate Specimens of Children with Respiratory Tract Infection
Canan GÖKALP,  Selma GÖKAHMETOĞLU, Esma SAATÇI DENİZ, Tamer GÜNEŞ
 

SÜREKLİ VE  İNTERVAL  ANTRENMAN  PROGRAMLARININ  ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİNİN  AEROBİK VE ANAEROBİK GÜCÜNE ETKİSİ
The Effect of Continuous and Interval Training  Programs  on Anaerobic and Anaerobic Power of the University Students
Oğuzhan YÜKSEL, Hürmüz KOÇ, Çetin ÖZDİLEK, Kadir GÖKDEMİR
 

PORPHYROMONAS GİNGİVALİS’İN DENTAL İMPLANT ÜZERİNE YAPIŞMASININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOP’TA İNCELENMESİ
The Investigation of Adhesion of Porphyromonas Gingivalis on Dental Implants Using Scanning Electron Microscope
Servet KESİM, Mustafa ZORTUK, Esma KAYA, Hatice ÖZBİLGE
 

TAVŞANLARDA SWİM-UP YÖNTEMİNİN YAVRU CİNSİYET ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of Swim-Up Technique on Sex Ratio of Newborns in Rabbits
Ömer Orkun DEMİRAL, Tayfur BEKYÜREK, Mustafa ÜN, Murat ABAY, Nesibe Özlem ATABAY
 

ERZİNCAN İLİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI VE ROSE-BENGAL, WRİGHT AGLÜTİNASYON TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Brucellosis Seroprevalance in Erzincan and the Compare of Rose-Bengal,, Wright Aglutination Tests Results
Bülent DABANLIOĞLU, Halef Okan DOĞAN, Hüseyin KILIÇ
 

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Demographic Characteristics in Subacromial Impingement Syndrome
Nurullah BERBEROĞLU, Mustafa ÇALIŞ
 

SÜPERNÜMERER PREMOLAR DİŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:KLİNİK BİR ÇALIŞMA
The Evaluation of Supernumerary Premolar Teeth:A Clinical Study
Yıldıray ŞİŞMAN, Elif TARIM ERTAŞ, Faruk AKGÜNLÜ
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAYVANSAL ÜRÜN TÜKETİM YAPISI VE ALIŞKANLIKLARI
The Consumption Situation and Habits of Livestock Products among the Students of Erciyes University Veterinary Faculty
Savaş SARIÖZKAN, Yavuz CEVGER, Pınar DEMİR, Yılmaz ARAL
 

OLGU SUNUMU

GENETİK ANOMALİSİ OLMAYAN İKİ OLİGODONTİ OLGUSU
Two Oligodontia Cases Without Genetic Anomaly
Yıldıray ŞİŞMAN, Elif TARIM ERTAŞ, Munis DÜNDAR
 

TEZ ÖZETLERİ (2007)

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ