SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ 17 (2) 69-129,2008

İÇİNDEKİLER
(Contents)

ARAŞTIRMALAR

SİGARA DUMANININ UTERUSA ETKİLERİ: HİSTOPATOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Influences of Cigarette Smoke on Uterus: A Histopathological Study
Zülal EKİNCİOĞLU, Gülcan DEMİR, Dilek GÜNEŞ DAĞ, Hıdır PEKMEZ, Niyazi ACER, M.Reşat ÖZERCAN
 

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DURUMLUK VE SÜREKLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
State and Trait Anxiety Levels of the Last Class High School Students
Osman GÜNAY, Ümit Niyazi ÖNCEL, Üzeyir ERDOĞAN, Erhan GÜNERİ, Meltem TENDOĞAN, Arzu UĞUR, Osman Umur BAŞARAN
 

DENEYSEL ENDOTOKSEMİK SIÇANLARDA VAZOAKTİF İNTESTİNAL PEPTİD VE GİNKGO BİLOBA EKSTRESİNİN KARACİĞER KORUYUCU ETKİNLİĞİ VE BU ETKİNLİKTE MAST HÜCRELERİNİN ROLÜ
Antioxidant and Hepatoprotective Activity of Vasoactive Intestinal Peptide and Ginkgo Biloba Extract in Experimental Endotoxemic Rats and the Role of Mast Cells on This Activity
Tülay MORTAŞ, Birkan YAKAN, Recep SARAYMEN
 

KAYSERİ-KARPUZSEKİSİ HAVZASINDA YAŞAYAN İNSANLARDA FASCİOLA HEPATİCA PREVALANSI
Prevalance of Fasciola hepatica Among People Living in Kayseri-Karpuzsekisi Basin
İzzet ŞAHİN, Süleyman YAZAR, Ozan YAMAN
 

GENÇ TÜRK BAYANLARINDA MEME HACMİNİN NORMAL DEĞERLERİ
Normal Values of Breast Volume in Young Turkish Women
Ayşe ÖMERLİ, Harun ÜLGER, Mehtap HACIALİOĞULLARI, Kenan AYCAN
 

KÖPEKLERDE MEDETOMİDİN-KETAMİN-ATİPAMEZOL ANESTEZİSİNİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE OLAN ETKİLERİ
The Effects of Medetomidine-Ketamine-Atipamezole Anaesthesia on Haematologic and Biochemical Parameters of Dogs
Mehmet ÇETİNASLAN, Nusret APAYDIN
 

Olgu Sunumu

ARTERİA MEDİANA’NIN BİLATERAL VARYASYONU
Bilateral Variation of the Arteria Mediana
Mehtap HACIALİOĞULLARI, Tolga ERTEKİN, Kenan AYCAN
 

Derleme

OBEZİTEDE YAĞ DOKUSUNUN VE ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN İNFLAMASYONDAKİ ROLÜ
The Role of Adipose Tissue and Polyunsaturated Fatty Acids in Inflammation in Obesity
Habibe ŞAHİN, Dilek ONGAN
 

Tez Özetleri

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ