SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (Journal of Health Sciences) 17 (3) 131-187,2008

İÇİNDEKİLER
(Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

BUZAĞI KOKSİDİOZİSİNDE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİ VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ
Lipid Peroxidation Level and Antioxidant Enzyme Activities in Calves Coccidiosis
Adem TUFAN, Yücel ÇAM

AEROBİK VE ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMLARININ LİPOPROTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
The Effects of Aerobic and Anaerobic Trainings on Lipoprotein Levels
Hürmüz KOÇ, Kemal TAMER

BEYAZ KAS HASTALIKLI KUZULARDA KALP KASI HASARININ TEŞHİSİNDE KARDİYAK TROPONİN KİT ANALİZLERİ VE SERUM ENZİM AKTİVİTELERİNİN ÖNEMİ
The Importance of Cardiac Troponin Kit Analyses and Serum Enzyme Activities in the Diagnosis of Heart Muscle Degeneration in Lambs with White Muscle Disease
Bayram SUGEN, Vehbi GÜNEŞ

ERZİNCAN GARNİZONUNDA TÜKETİME SUNULAN TAVUK VE HİNDİ ETLERİNDEN KONVANSİYONEL KÜLTÜR VE MOLEKÜLER (PZR) METODLA SALMONELLA SPP.’NİN TEŞHİSİ
Diagnosis of Salmonella spp. with Conventional Culture and Molecular (PCR) Methods from Chicken and Turkey’s Meat Served for Consumption in Erzincan Base
B. Tolga TANOĞLU, K. Semih GÜMÜŞSOY

2-AMİNO-3-{[2-NİTRO-1-(3-NİTROFENİL)PROPİL] SULFANİL} PROPİYONİK ASİTİN ASİTLİK SABİTİNİN POTANSİYOMETRİK METOTLA TAYİNİ
The Determination of Acidity Constant of 2-Amino-3-{[2-Nitro-1-(3-Nitrophenyl) Propyl] Sulfanyl} Propionic Acid Using Potentiometric Method
Salih SARIOĞLAN, İbrahim NARİN, Hayati SARI, Beril ANILANMERT, Erdoğan BERÇİN

DENEYSEL LAPAROTOMİ UYGULANAN KÖPEKLERDE SEVOFLURAN VE İSOFLURAN ANESTEZİSİNİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects of Isoflurane and Sevoflurane Anaesthesia on Cardiovascular System During the Experimantal Laparotomy of Dogs
Nusret APAYDIN,  Murat KİBAR

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
The Levels of Quality of Life  Depression of the Elder Living at the Rest Homes and the Factors that Affect
Handan ZİNCİR, Sultan TAŞÇI, Zeliha KAYA ERTEN, Mürüvvet BAŞER

Tez Özetleri II

Journal of Health Sciences