SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (Journal of Health Sciences)

18 (2) 43-110,2009

İÇİNDEKİLER
(Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

EFFECTS OF SEPERATE OR SIMULTANEOUS INJECTION OF TWO DIFFERENT GENES (ENHANCED GREEN-FLUORESCENCE PROTEIN GENE, HUMAN GAMMA INTERFERON GENE)
İki Farklı Genin (Güçlendirilmiş Yeşil Floresan Protein Geni, İnsan Gamma İnterferon Geni) Ayrı Ayrı veya Birlikte Mikroenjeksiyonunun Transgenik Fare Eldesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Korhan ARSLAN, Haydar BAĞIŞ, Munis DÜNDAR

PHOTOELASTIC STRESS ANALYSIS OF DISTAL EXTENSION REMOVABLE PARTIAL TELESCOPIC DENTURES WITH DIFFERENT CONICAL CROWNS
Konusları Farklı Sonlu Hareketli Bölümlü Protezlerde Fotoelastik Stres Analizi
Ayşegül GÜLERYÜZ GÜRBULAK, Sabire DEĞER

MELATONİN VE C VİTAMİNİNİN KRONİK ALKOLİK SIÇANLARIN SEREBELLUM DOKUSUNDAKİ HASAR VE eNOS İMMUNREAKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects of Melatonin and Vitamin C on Damage and Expression of Endothelial NOS in Cerebellum of Chronic Alcoholic Rats
Mehmet Fatih SÖNMEZ, Derya AKKUŞ

İNSAN KALBİNDE MİTRAL KAPAĞA AİT CHORDAE TENDİNEA VE MUSCULUS PAPİLLARİS’LERİN MORFOLOJİK İNCELENMESİ
Morphology Examination of the Chordae Tendineae and Papillary Muscles of the Mitral Valve in the Human Heart

Ömür KARACA, Harun ÜLGER

SÜTE KATILAN MANNAN-OLİGOSAKKARİT VE KROMUN BUZAĞILARDA PERFORMANSA VE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Effects of Mannan Oligosaccharides and Chromium on Performance and Some Blood Levels Parameter of Calves Consuming Milk
Selim SIRAKAYA, Osman KÜÇÜK

ANJIOGRAFİK GÖRÜNTÜLERDE A. CORONARIA SINISTRA’NIN DALLARI ARASINDAKİ AÇININ İNCELENMESİ
The Examination of Angle Between Left Coronary Artery Branches in Angiography Images
Niyazi ACER, Tamer Kırat, Sevgin SAMANCIOĞLU
RATLARDA TİYOSEMİKARBAZON TÜREVLERİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİLERİ
The Effect of Thiosemicarbazone Derivatives on Some Blood Parameters in Rats
Fikret KARATAŞ, Caner BAL,  Haki KARA, İbrahim YILMAZ, Alaaddin ÇUKUROVALI

DERLEME (Review Article)

Q HUMMASI’NIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TEŞHİSİ
Epidemiology and Diagnosis of Q Fever

Gökben ÖZBEY, Hakan KALENDER, Adile MUZ

Journal of Health Sciences