İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


LEISHMANIA TROPICA İLE İNFEKTE MAKROFAJ HÜCRELERİNDE PROPOLİSİN SİTOKİN SALINIMINA ETKİLERİ
The Effects of Propolis on the Levels of Cytokine on Leishmania Tropica Infected Macrophage Cells
Hatice ÖZBİLGE, Esma Gündüz KAYA

 


HODGKİN HASTALIĞI MANTLE IŞINLAMASINDA TİROİDİN ALDIĞI DOZUN ARAŞTIRILMASI
Investigating Dose Received by Thyroid in the Mantle Irradiation of the Hodgkin Disease
M.Tarkan AKSÖZEN, Oğuz Galip YILDIZ, Kadir YARAY

 


KAYSERİ İLİ’NDE GÖREV YAPAN SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
The General Characteristics of the “Health Managers” Working in Kayseri and the Problems They Encounter
Elçin BALCI, Enver ÇAKIL, Ahmet Hamdi DUDAK, İskender GÜN, Fevziye ÇETİNKAYA, Osman GÜNAY

 


YOZGAT İL MERKEZİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK SORUNLARI GÖRÜLME DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
The Status of Health Problems and Affecting Factors Among the Health Workers in Yozgat Provincial Center
Mahmut KILIÇ, Fevziye ÇETİNKAYA
 


ÇİNKO VE METİYONİNİN BUZAĞILARDA PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

Effects of Zinc and Methionine on Live Performance of Calves Consuming Milk
İsmail ÜLGER, Osman KÜÇÜK
 


KAYSERİ YÖRESİNDE SPERMOPHILUS XANTHOPRYMNUS’LARDA(RODENTIA, MAMMALIA) ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS VE DİĞER BAZI PARAZİTLERİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Echinococcus Multilocularis and Some Other Parasites in Spermophilus Xanthoprymnus (Rodentia, Mammalia) in Kayseri Region
Zeynep AYVALI, Kemal DENİZ, Coşkun TEZ, Süleyman YAZAR

 


KOYUNLARDA DENEYSEL OLUŞTURULAN RUMEN ASİDOZUNUN ELEKTROKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Effects of Experimentally Induced Ruminal Lactic Acidosis on Electrocardiographic Parameters in Sheep
Ali Cesur ONMAZ, Vehbi GÜNEŞ, Öznur ASLAN, İlknur  KARACA BEKDİK
 


DENTAL NİKEL KROM ALAŞIMINA UYGULANAN ALTIN KAPLAMANIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE BAKTERİ ADEZYONUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
The Investigation of The Effects of Gold Plating Applied onto Dental Nickel-Chromium Alloy on Surface Roughness and Bacteria Adhesion
Özlem ÇÖLGEÇEN, Bülent KESİM, Seçil ABAY, Eyüp Sabri TOPAL

 

DERLEME (Review Article)


ORTODONTİK TEŞHİSTE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
Cone Beam Computed Tomography in Orthodontic Diagnosis
S.Kutalmış BÜYÜK, Sabri İlhan RAMOĞLU

 


KLİNİK UYGULAMADA KAVRAM HARİTASI KULLANIMI: RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS) ÖRNEĞİ
Use of Concept Map in Clinical Practice: Example of Respiratory Distress Syndrome (RDS)
Zübeyde KORKMAZ, Özlem AVCI, Öznur TOSUN, Nevin USLU, Emine ERDEM, Meral BAYAT

 


SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI
Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle
Alparslan COŞKUN, İsmail ŞEN

 

OLGU SUNUMU (Case Report)


DİLATE KARDİYOMİYOPATİLİ İKİ ADET KÖPEKTE KLİNİK, RADYOLOJİK
ELEKTROKARDİYOGRAFİK VE EKOKARDİYOGRAFİK BULGULAR
Clinic, Radiologic, Electrocardiographic and Echocardiographic Findings in Two Dogs with Dilated Cardiomyopathy
Ali Cesur ONMAZ, Murat KİBAR, Vehbi GÜNEŞ, Ayhan ATASEVER, Gültekin ATALAN

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012