İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

KAYSERİ VE CİVARINDA HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN KIL KEÇİLERİNDE Β-LAKTOGLOBÜLİN GEN POLİMORFİZMİNİN PCR-RFLP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

DETECTION OF Β-LACTOGLOBULIN GENE POLYMORPHISM WITH PCR-RFLP METHOD IN HAIR GOAT BREED RAISING AT KAYSERI AND PROVINCE

Mustafa YÜKSEL, Bilal AKYÜZ

SAKRUM KEMİĞİNİN MORFOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE EKLEM YÜZEY ALANLARININ HESAPLANMASI

MORPHOMETRIC EVULATION AND CALCULATION OF JOINT SURFACE OF SACRUM BONE

Tuğba POLAT KOÇ, Tolga ERTEKİN, Niyazi ACER, Şerife ÇINAR

ARAP VE YERLİ MELEZ ATLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE IRK, YAŞ VE CİNSİYETİN ETKİSİ
THE EFFECTS OF BREED, AGE AND SEX ON SOME BLOOD PARAMETERS IN ARABIAN AND LOCAL CROSS BREED HORSES
Erhan OKTAY, Meryem EREN

İSHALLİ HASTALARDA INTESTINAL COCCIDIAN PARAZİTLERİN KOPRO-PARAZİTOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF INTESTINAL COCCIDIAN PARASITES IN DIARRHOEIC PATIENTS BY COPRO-PARASITOLOGICAL METHODS
Hanife Özcan TEMEL, İzzet ŞAHİN, Süleyman YAZAR, Salih KUK

KOYUN ÇİÇEĞİ VE BULAŞICI EKTİMA (ORF) ENFEKSİYONU TANISI KONULMUŞ KOYUNLARA AİT DERİ LEZYONLARINDA MATRİKS METALLOPROTEİNAZ VE VASKÜLER ENDOTELİYAL GELİŞME FAKTÖRÜNÜN İMMUNOHİSTOKİMYASAL TEKNİKLE SAPTANMASI
DETERMINATION OF  MATRIX METALLOPROTEINASE AND VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR WITH IMMUNOHISTOCHEMICAL TECHNIQUE IN SHEEP POX AND CONTAGIOUS ECTHYMA (ORF) INFECTION DIAGNOSED IN SKIN LESIONS
Okay SAĞNAK,  Latife ÇAKIR

İNFERTİL ÇİFTLERİN DUYGU DURUMLARI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

MOOD STATUS OF INFERTILE COUPLES: A QUALITATIVE STUDY

Hatice OLTULUOĞLU, Ulviye GÜNAY Rukuye AYLAZ

KLİNİK SORUMLU HEMŞİRELERİN SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

THE CLINIC HEAD NURSES’ SOCIOTROPIC AUTONOMIC PERSONALITY FEATURES

Öznur TOSUN, Meral BAYAT, Emine ERDEM, Zübeyde KORKMAZ, Özlem AVCI

COMPARISON OF LATEX AGGLUTINATION AND ELISA FOR DETECTION OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE IN

PATIENTS WITH DIARRHEA AND ASYMPTOMATIC GROUPS

Hüseyin KILIÇ, Djavad TAHERI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VİTAMİN VE MİNERAL SUPLEMANI KULLANIM DURUMLARI

USE OF VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENTS AMONG A GROUP OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS

Alev KESER, Nurcan YABANCI, Meryem Elif ÖZTÜRK

Sağlık Bilimleri Dergisi 2014