İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

THE EFFECTS OF NICKEL TITANIUM ROTARY INSTRUMENT DESIGN ON AN EPOXY RESIN BASED SEALER PENETRATION

Nikel Tıtanyum Döner Alet Tasarımının Bir Epoksi Rezin Bazlı Patın Penetrasyonu Üzerine Etkileri

Yakup ÜSTÜN, Burak SAĞSEN

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA SEKS HORMONLARININ SEMPATİK DERİ CEVABINA ETKİLERİ

The Effects of Sex Hormones on Sympathetic Skin Response in Patients With Polycystic Ovary Syndrome

Setenay CUĞ, Nazan DOLU, Fahri BAYRAM,  Tayfun TURAN

KAYSERİ BÖLGESİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI: DÖRT YILLIK DEĞERLENDİRME

Seroprevalence of Brucellosis in Kayseri Region: Four-Years Review 

Barış Derya ERÇAL, Elife BERK, Esma GÜNDÜZ KAYA, Hüseyin KILIÇ

ÇAPRAZ TABLOLARDA ASİMPTOTİK, EXACT VE MONTE CARLO YÖNTEMLERİYLE ELDE EDİLEN ÖNEMLİLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Significance Values Obtained from Asymptotic, Exact and Monte Carlo Methods in Cross Tables

Ferhan ELMALI, Canan BAYDEMİR, Ertuğrul ÇOLAK,  Cengiz BAL,Kazım ÖZDAMAR,  Hayati DEMİRASLAN

KOYUN ÇİÇEĞİ VE BULAŞICI EKTİMA (ORF) ENFEKSİYONU TANISI KONULMUŞ KOYUNLARA AİT DERİ LEZYONLARINDA MATRİKS METALLOPROTEİNAZ VE VASKÜLER ENDOTELİYAL GELİŞME FAKTÖRÜNÜN İMMUNOHİSTOKİMYASALTEKNİKLE SAPTANMASI

Determination of Matrix Metalloproteinase and Vascular Endothelial Growth Factor With Immunohistochemical Technique in Sheep Pox and Contagious Ecthyma (Orf) Infection Diagnosed in Skin Lesions

Okay SAĞNAK, Latife ÇAKIR

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ANATOMİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

A Comparison of the Opinions of Associate Degree Program and Undergraduate Students about the Anatomy Education at Kilis 7 Aralık University 

Mehmet DEMİR, Emre ATAY, Meryem KILIÇ, N. Nesrin İPEKÇİ

SÜT SIĞIRLARINDA MAGNEZYUM OKSİT KULLANIMI

Use of Magnesıum Oxide in Dairy Cattle

İsmail ÜLGER, Osman KÜÇÜK

OLGU SUNUMU (Case Reports)

RAPID DEVELOPMENT OF CHRONIC SUPPURATIVE OSTEOMYELITIS OF THE JAWS IN A YOUNG MEDICALLY HEALTHY PATIENT: CASE REPORT

Genç ve Sağlıklı Bireyde Hızlı Gelişme Gösteren Çenelerin Kronik Süpüratif Osteomyeliti: Vaka Raporu

Nilay ER, Nükhet KÜTÜK, Alper ALKAN

BİLATERAL ÜÇ KÖK VE ÜÇ KANALLI MAKSİLLER KÜÇÜK AZILAR: OLGU SUNUMU

Bilateral Maxillary Premolars with Three Roots and Three Canals: Case Report

Elif TARIM ERTAŞ, Meral YIRCALI ATICI, Hüseyin ERTAŞ

MECKEL’S DIVERTICULUM IN A MALE CALF: CASE REPORT

Erkek Bir Buzağıda Meckel Divertikulumu: Olgu Sunumu

Hanifi EROL, Fahrettin ALKAN, Yılmaz KOÇ

Sağlık Bilimleri Dergisi 2014