İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 
MORE DIETARY BIOTIN IS NEEDED WHEN DIET OF QUAILS CONTAINS SOYBEAN OIL
Soya Yağı İçeren Bıldırcın Rasyonlarında Daha Çok Biyotine İhtiyaç Vardır

Prof. Dr. Osman KUCUK
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Level of
Activities of Daily Living With Chronic Obstructive Pulmonary Diseases and Evaluation of Affecting Factors

Sevil BİÇER,Yasemin Şadiye CEYHAN, Gökçe DEMİR, Ayla ÜNSAL
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ANKSİYETE DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Anxiety Levels Among Primary Health Care Workers And Related Factors

Özlem ÇAĞAN, Osman GÜNAY
DİSPEPTİK YAKINMALARI OLAN HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE Helicobacter pylori ANTİJEN POZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Helicobacter Pylori Antigen Positivity in Stool Samples of Patients With Dyspeptic Complaints

Aysun GÖRKEM, Ömür Mustafa PARKAN, Demet TİMUR,  Elife BERK, Barış D. ERÇAL, Ahmet TİMUR,  Hüseyin KILIÇ
ANKET ÇALIŞMASI: TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE ANATOMİ EĞİTİMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Questionnaire: Socio-Demographic Characteristics of Semester 1 Medical Students and Their Opinions About Anatomy Education

Emre ATAY, Şerife ÇINAR, Özlem ÖZÇELİK BOZKURT, Adem TOKPINAR, Handan SOYSAL, Uğur DOĞAN

PISTACIA TEREBINTHUS MEYVESİ VE MENENGİÇ KAHVESİNDEN HAZIRLANAN EKSTRELERİN TOPLAMFENOLİK VE FLAVONOİT MADDE KOMPOZİSYONLARININ VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Total Phenolic and Flavonoid Contents and Antioxidant Effects of Pistacia Terebinthus and Menengic Coffee Extracts

Gökçe ŞEKER KARATOPRAK, Gülsüm YILDIZ, Perihan GÜRBÜZ

SPORCULARDA 2D:4D PARMAK UZUNLUK ORANLARI İLE MÜSABAKA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Examination of Relationship Between 2d: 4d Digit (Finger Length) Ratios and Competition Performance of Athletes

Sibel TETİK, Hürmüz KOÇ

DERLEMELER (Review Articles)
 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE OZON TERAPİ
Ozone Therapy in Dentistry

S. Kutalmış BÜYÜK, Sabri İlhan RAMOĞLU, Mustafa KÖSEAHMETOĞLU
HELIANTHEMUM MILLER TÜRLERİNİN GELENEKSEL KULLANIMI
Traditional Usages of Helianthemum Miller Species

Neslihan ŞAM GÖKŞEN, Ayşe BALDEMİR
FUNGAL POLİSAKKARİTLERİN BAZI BİYOAKTİVİTE ÖZELLİKLERİ
Some Bioactivity Properties of Fungal Polysaccharides

Berrak ALTINSOY, Gökçen YUVALI ÇELİK

 OLGU SUNUMLARI (Case Reports)  
 

KERSETİN YÜKLÜ KİTOSAN NANOPARTİKÜLLERİN İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ
In Vitro Evaluation of Quercetin-Loaded Chitosan Nanoparticles

Çiğdem YÜCEL, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK, Yeşim AKTAŞ, Müberra KOŞAR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016
sagens@erciyes.edu.tr