İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

MALLEUS VE INCUS’UN AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) İLE BELİRLENMESİ

Designating the Heavy Metal Ingredients of the Malleuses and Incuses By Means of an Optical Emission Spectroscopy Device (Icp-Oes)

Hazemi TİRYAKİOĞLU, Erdoğan UNUR, Zeliha LEBLEBİCİ, Hatice SUSAR

EVLİLİK UYUMUNUN DOĞUM SONRASI DEPRESYON BELİRTİLERİNE ETKİSİ: ÇOK DEĞİŞKENLİ BİR ANALİZ

The Effect of Marital Adjustment to Symptoms of Postpartum Depression: A Multivariate Analysis

Mahmut KILIÇ

ORTODONTİK MİNİ VİDALARIN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Evaluation of Factors Affect the Success of Orthodontic Mini Screw

Nurhat ÖZKALAYCI, Hande ERENER

RETROSPECTIVE  EVALUATION  OF  RESULTS  OF  3617  INVASIVE  PRENATAL  DIAGNOSIS  CASES  APPLIED BETWEEN 1997-2015 YEARS

1997-2015 Yıllarında İnvazif Prenatal Tanı Yöntemleri Uygulanan 3617 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Çetin SAATÇİ, Ruslan BAYRAMOV, Mustafa BAŞBUĞ, Meltem CERRAH GÜNEŞ, Munis DÜNDAR

GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Investigation the Fear of Labor and Decision Making About Delivery Type in Pregnant Women

Tülay BÜLBÜL, Betül ÖZEN, Adeviye ÇOPUR, Fatma KAYACIK

HEMATOLOJİK    MALİGNİTELİ    HASTALARDA    KARBAPENEME    DİRENÇLİ    GRAM    NEGATİF    BAKTERİ KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

Evaluation of the Patients with Hematological Malignity in Terms of the Colonization with Carbapenem Resistant Gram Negative Bacteria

Fatma CEVAHİR, Hayati DEMİRASLAN, Elife BERK, Çiğdem PALA, Gökhan METAN, Ayşegül ULU KILIÇ, Ferhan ELMALI, Emine ALP

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Determination of Critical Thinking Tendency of Health Services Vocational School Students

Uğur DOĞAN, Erhan KILINÇ, Nuriye Nesrin İPEKÇİ, Emre ATAY

DENTAL PULPA KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER İÇİN ELEKTROPORASYON PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

The Evaluation of Electroporation Parameters for Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells

Zeynep Burçin GÖNEN

FARKLI AÇILARDA UYGULANAN LEG PRES ÇALIŞMALARININ BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

The Effect of Leg Press Workouts Applied From Different Angles on the Leg Strength

Yaşar KÖROĞLU, Hürmüz KOÇ

DERLEMELER (Review Articles)
 

HASTALIK RİSKİ, BESLENME VE HİDRASYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM: BİOELEKTRİK İMPEDANS VEKTÖR ANALİZİ

Current Approach in the Evaluation of Nutrition, Hydration Status and Disease Risk: Bioelectrical Impedance Vector Analysis

Feride AYYILDIZ, Eda KÖKSAL

YAŞA BAĞLI MAKULAR DEJENERASYON VE BESLENME

Age-Related Macular Degeneration and Nutrition

Mustafa ÖZGÜR, Nurcan YABANCI AYHAN

OLGU SUNUMLARI (Case Reports)
 

TİP I DİYABETES MELLİTUSU OLAN ADÖLESANIN İNSÜLİN POMPASI UYUM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE MODEL KULLANIMI: ROY ADAPTASYON MODELİ

Use of a Model in the Solution of Compliance to Insulin Pump Problem of Adolescent with Diabetes Mellitus Type I: Roy's Adaptation Model

Öznur TOSUN, Türkan KADİROĞLU

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016
sagens@erciyes.edu.tr