İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

ESSENTIAL ELEMENT AND METAL CONTENT OF CHERRY LAUREL (LAUROCERASUS OFFICINALIS ROEM.) FRUIT AND SEEDS

Karayemiş (Laurocerasus Officinalis Roem.) Meyvesi ve Tohumlarının Esansiyel Element ve Metal İçerikleri

Ayşe EKEN, Ayşe BALDEMİR, Burcu ÜNLÜ ENDİRLİK, Elçin BAKIR, Selen İLGÜN

İMPLANTÜSTÜ PROTEZLERDE KULLANILAN ÇİVİ BAŞLI ATAÇMANLARIN FARKLI AÇILANMALARININ TUTUCULUĞA ETKİSİNİN in vitro OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

The In Vitro Comparison of the Retention of Implant Supported Stud Attachments At Different Angulations

İkbal LEBLEBİCİOĞLU KURTULUŞ, Ayşegül GÜLERYÜZ GÜRBULAK

Clitocybe geotropa TÜRÜ MANTARDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN MDA-MB-231 HÜCRE HATTI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ

Cytotoxic Activity of Two Extracts from the Mushroom Clitocybe Geotropa in Mda-Mb-231Cell Line

Berrak ALTINSOY, S.Furkan KONCA, Huriye AKSU, Büşra KURT, Hakan ALLI, Çağrı ŞAKALAR

ERYNGIUM BILLARDERI DELAR. EKSTRELERİNİN TOPLAM FENOLİK VE FLAVONOİT MADDE KOMPOZİSYONLARININ VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Determination of Total Phenolic and Flavonoid Contents and Antioxidant Effects of Eryngium Billarderi Delar. Extracts

Leyla PAŞAYEVA, Esra KÖNGÜL, Gökçe Şeker KARATOPRAK, Osman TUGAY

6-SHOGAOL, 6-GİNGEROL VE KURKUMİN’ İN A549 HÜCRELERİNDE CANLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ...24-28

Effects of 6-Shogaol, 6-Gingerol and Curcumin on Cell Viability in A549 Cancer Cell Line

Eren DEMİRPOLAT, Mükerrem Betül YERER AYCAN

SEÇİLMİŞ İLÇE MERKEZİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI...29-38

Healthy Lifestyle Behaviours of High School Students in Selected County Town

Esra ÇİÇEK, Fevziye ÇETİNKAYA

AVEMAR HT29 KOLON KANSERİ HÜCRELERİNDEKİ ANTİ-ANJİYOJENİK ETKİSİNİ COX-2 VE VEGF EKSPRESYONLARINI İNHİBE EDEREK GÖSTERİR

Avemar Exhibits Anti-Angiogenic Effect Mediated By Inhibition of Cox-2 and Vegf Gene Expression on Ht29 Colon Carcinoma Cells

Nilüfer Gülmen İMİR

DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL VE DİKLOFENAK SODYUM’UN FARMASÖTİK ÖRNEKLERDE DAD DEDEKTÖRLÜ HPLC İLE EŞZAMANLI TAYİNİ

Simultaneous Analysis of Dexketoprofen Trometamol and Diclofenac Sodium in Pharmaceutical Samples Using Hplc Method with Diode-Array Detector

İbrahim AYDIN, İbrahim NARİN

SEROTONERJIK VE NORADRENERJIK MODÜLASYONUN ROSMARINIK ASIT ANALJEZISINE KATKISI

The Participation of Serotonergic and Noradrenergic Modulation in Rosmarinic Acid-Induced Analgesia

Duygu AYDIN, Nurcan BEKTAŞ TÜRKMEN, Rana ARSLAN

KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK DELTALARI ARASINDA KALAN TATLI SU KAYNAKLARINDA YAKALANIP İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN FARKLI TÜRDEKİ BALIKLARDA ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN BALIK KÖKENLİ ZOONOZ PARAZİTLERİN ARAŞTIRILMASI: ENFEKSİYON ORANLARI, YOĞUNLUK VE BOLLUKLARININ ORTAYA KONULMASI

Investigation of the Important Fish Borne Zoonotic Parasites in Different Fish Species Consumed In the Fresh Water Sources between and Kizilirmak Yeşilırmak Deltas for Our Country: Prevalence, Intensity and Abundance

Gökmen Zafer PEKMEZCİ, Banu YARDIMCI, Ertan Emek ONUK

FARKLI UZUNLUKTAKİ SİLİNDİRİK İMPLANTLARDA OLUŞAN STRES MİKTARININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Evalution of Stress Amounts on Different Length Cylindric Implants via Finite Element Analysis

MUSTAFA TAHA YAŞAR, ERDEM KILIÇ, ALPER ALKAN

TANACETUM ZAHLBRUCKNERI (NÁB.) GRIERSON’ NUN SEKONDER METABOLİTLERİ ve ANTİOKSİDAN ETKİLERİ

Secondary Metabolites and Antioxidant Activities of Tanacetum Zahlbruckneri(Náb.)Grierson

Perihan GÜRBÜZ, Duygu EROĞLU, Şengül Dilem DOĞAN, Gökçe Şeker KARATOPRAK, Mehmet Yavuz PAKSOY, Müberra KOŞAR

KISIRLAŞTIRILAN KEDİLERDE KROM PİKOLİNATIN BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER İLE GLİKOZ VE INSÜLIN TOLERANSINA ETKİSİ

Effects of Chromium Picolinate on Some Biochemical Parameters, Glucose and Insulin Tolerance in Gonadectomized Cats

Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Öznur ASLAN, Fatma UYANIK, Kutlay GÜRBULAK, Yücel ÇAM

DERLEMELER (Review Articles)
 

ZEYTİN YAPRAĞINDAKİ OLEUROPEİN ve FARMAKOLOJİK ETKİLERİ

Oleuropein in Olive Leaf and Its Pharmacologial Effects

Ayşe Kübra KARABOĞA ARSLAN, Ebru ÖZTÜRK, M. Betül YERER, Müberra KOŞAR

OLGU SUNUMU (Case Reports)
 

HORİZONTAL GÖMÜLÜ MANDİBULAR DÖRDÜNCÜ MOLAR. VAKA RAPORU

Horizontally Impacted Mandibular Fourth Molar: Case Report

Emrah SOYLU, Emine Fulya AKKOYUN, Erdem KILIÇ, Alper ALKAN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017
sagens@erciyes.edu.tr