İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

ARTEMISIA ABSINTHIUM L., A. LUDOVICIANA NUTT. VE A. VULGARIS L. (ASTERACEAE) EKSTRE VE UÇUCU YAĞLARININ KARBAPENEM DİRENÇLİ SUŞLARA KARŞI IN VITRO ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of in Vitro Antibacterial Activity against Carbapenem Resistant Strains Of Artemisia Absinthium L., A. Ludoviciana Nutt. And A. Vulgaris L (Asteraceae) Extract and Essential Oils

Ayşe BALDEMİR, Nilay ILDIZ, Ülkü KARAMAN, Ahmet Emre EKER, Ufuk İNCE

RATLARDA DENEYSEL OLARAK BİFOSFONATA BAĞLI ÇENE OSTEONEKROZU OLUŞTURULMASI
Experimental Development of Bisphosphonate Induced Osteonecrosis of The Jaws in Rats

 Cihan TOPAN, Erdem KILIÇ

FARKLI NAZOLABIAL AÇI ÖLÇÜM METOTLARININ SEFALOMETRIK VE FOTOGRAFIK DEĞERLENDIRILMESI
Cephalometric and Photographical Evaluation of Different Nasolabial Measurement Methods

Eren GÜRSES, Ahmet YAGCI

DONÖR İNEKLERİN BESLEMESİNDE KORUNMUŞ METİYONİN KULLANILMASININ EMBRİYO KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Searching the Effect of Using Protected Metiıonine on Embryo Qality Wiıle Feeding Donor Cows

Kurtuluş GÖK, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

DOSETAKSELİN SİKLODEKSTRİN TÜREVLERİ İLE FARKLI YÖNTEMLERLE KOMPLEKS OLUŞTURMASI VE OLUŞAN İNKLÜZYON KOMPLEKSLERİNİN KARAKTERİZASYONU
Complexation of Docetaxel in Cyclodextrin Derivates With Different Methods and Characterization of Inclusion Complexes

Sedat ÜNAL, Çiğdem YÜCEL, Serdar TORT, Merve Ç.TEKELİ, Yeşim AKTAŞ, Erem BİLENSOY

DENEYSEL KETOZİS OLUŞTURULAN KOYUNLARDA PARENTERAL LİPİT EMÜLSİYONLARININ TEDAVİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
The Effects of Treatment With Total Parenteral Lipid Emultion in Sheep Experimentally Induced Starvation Ketosis

Reyda Kıyıcı ŞIKLAROGLU, Vehbi GÜNEŞ,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANS DÜZEYİNDE ALDIKLARI HEMŞİRELİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ
Determining Satisfaction with the Undergraduate Educatıon Which Students of the Department of Nursing Faculty of Health Sciences Receive

Tülay BÜLBÜL, Damla ATEŞ, Selçuk ÖZTÜRK

AVANOS YÖRESİ SOKAK KÖPEKLERİNDE DİROFİLARİA İMMİTİS’İN PREVALANSININ BELİRLENMESİ
The Prevalence of Dirofilaria Immitis in Stray Dogs in Avanos Province

Feray YABANERİ, Abdullah İNCİ, Alparslan YILDIRIM, Zuhal ÖNDER, Arif ÇİLOĞLU, Önder DÜZLÜ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DÜZENLİ KAHVALTI TÜKETİMİ İLE ANTROPOMETRIK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Relationship between Habitual Breakfast Consumption and Anthropometric Measurements in University Students

Neslihan ÖNER, Zeynep CAFEROĞLU, Selçuk KORKMAZ

PEDİATRİK BÜYÜME EĞRİLERİNİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Benchmarking of Statistical Methods in Constructing Pediatrıc Growth Curves

Gökmen ZARARSIZ

DERLEMELER (Review Articles)

KEDİLERDE TRITRICHOMONAS FOETUS ENFEKSİYONU VE RİSK FAKTÖRLERİ
Tritrichomonas Foetus Infeciıon and Risk Factors in Cats

 Didem PEKMEZCİ, Gökmen Zafer PEKMEZCİ

MAKSİLLER DARLIK VE MANDİBULAR ASİMETRİNİN TEŞHİS YÖNTEMLERİ
Diagnostic Methods of Maxillary Transversal Deficiency and Mandibular Asymmetry

İbrahim YAVUZ , Gülşen ÇAKMAK

ODONTOJENİK ENFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİSİ– DERLEME
Evaluation of Odontogenic Infections, Complications and Treatment - A Review

Safa KURNAZ , Gülsen KİRAZ

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONUNDA SANAL GERÇEKLİK TEDAVİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
Treatment of Virtual Reality in Rehabilition of Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review

 Filiz ÖZKAN, Handan ZİNCİR

HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) GÜNCEL TEDAVİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
Human Papilloma Virus (Hpv) Current Treatment and Proteciıon Procedure

Ufuk İNCE, Muhammed AKAR, Nilay ILDIZ

ORTODONTİDE MİNİ VİDALAR
Miniscrews in Orthodontics

İbrahim YAVUZ, Elif Dilara ŞEKER

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017
sagens@erciyes.edu.tr