İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


TIKAYICI UYKU APNE SENDROM’LU HASTALARA AİT ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM DEĞERLERİ İLE APNE-HİPOPNE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
With Antropometric Measurement Values of the Suspendant Sleep Apne Syndrome Investigation of the elationship Between The Apne-Hypopline Index

Mehmet DEMİR, Mehmet DOKUR, Nurten SERİNGEÇ AKKEÇECİ, Emre ATAY, Meryem KILIÇ, Nesrin İPEKÇİ, Mustafa ÇİÇEK, Nagihan BİLAL, Özden ERASLAN, Hüseyin SÜYÜR


SIĞIRLARDA EMBRİYO TRANSFERİNDE CIDR İLE SENKRONİZE EDİLEN DONÖRLERE ÖSTRUS ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇİFT PGF2α UYGULAMALARININ ELDE EDİLEN EMBRİYOLARIN KALİTESİ VE SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ

The Effect of Double Pgf2α Administrations Applıed to Donor Before Oestrus With Synchronized Cidr on the Number and Qualıty of Obtained Embryos DuringEmbryo Transfer in Cattle

Uğur KARA, Tayfur BEKYÜREK


HISTOPATHOLOGICAL EFFECT OF DIMETHOATE ON LUNG OF RAT AND THE PROTECTIVE ROLE OF LAUROCERASUS OFFICINALIS ROEM. (CHERRY LAUREL)FRUIT
Dimetoat’in Sıçan Akciğerine Olan Histopatolojik Etkisi Ve Laurocerasus Officinalis Roem. (Karayemiş)Meyvesinin Koruyucu Rolü

Ayşe EKEN, Burcu ÜNLÜ ENDİRLİK, Elçin BAKIR, Arzu Hanım YAY, Ayşe BALDEMİR


SINIF V KAVİTELERDE AKIŞKAN LİNER UYGULANMASININ MİKROSIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of Flowable Composite Liner Application on Microleakage in Class V Cavities

Sezer DEMİRBUĞA, Hacer BALKAYA, Mustafa AYDINBELGE


PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERDE CANDİDA ALBİCANS’İN ELEKTRONİK-BURUN TEKNOLOJİSİ VE MİKROBİYOLOJİK KÜLTÜR YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Electronics-Nose of Candida Albicans in Periapical Lesioned Threads Evaluation by Technology and Microbiological Culture Method

Özgür ER, Burhan Can ÇANAKÇI, Öznur TUNCAY, Yasemin KAHRAMAN


KLİNİK ÖNCESİ VE KLİNİK DÖNEMDE TIP ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ EĞİTİMİNDE KADAVRA KULLANIMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ
Attitudes of Pre-Clinical and Clinical Stage Medical School Students Toward Using Cadaver in Anatomy Education

Fatih YAVUZ, Tolga ERTEKİN, Ferhan ELMALI, Harun ÜLGER


HİPOTİROİDİLİ SIÇANLARDA UZAMSAL ÖĞRENME PERFORMANSINDA CİNSİYET BAĞIMLI FARKLILIKLAR
Gender-Dependent Differences on Spatial Learning Performance in Hypothyroid Rats

Ercan BABUR, Burak TAN, Nesrin YILDIZ, Melek BATAKÇI, Cem SÜER, Nurcan DURSUN

RATLARDA KARBON TETRAKLORUR İLE OLUŞTURULAN KRONİK KARACİĞER HASARI ÜZERİNE ZERDEÇAL       (CURCUMA LONGA) VE MERYEMANA DİKENİNİN (SILYBUM MARIANUM) ETKİSİ
The Effects of Curcuma Longa and Silybum Marianum on Carbon Tetrachloride Induced Chronic Hepatic Damage in Rats

Ayhan ATASEVER, Oktay BARAN,  Görkem EKEBAŞ

DERLEMELER (Review Articles)

ORTODONTİK OLARAK İNDÜKLENMİŞ İLTİHABİ KÖK REZORPSİYONU OLUŞUMU VE TAMİRİ
The Formation and Repaır of Orthodontically Incuced Inflammatory Root Resorption

Nisa Gül AMUK, Gökmen KURT


YORGUNLUK YAŞAYAN KANSERLİ BİREYLERDE BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK UYGULAMASI: AKUPRES

Integrated Health Implementation in Cancer Individuals Suffering From Fatigue: Acupressure
Ülkü ÖZDEMİR, Sultan TAŞCI


AKUPRES UYGULAMASININ AĞRI YÖNETİMİNE ETKİSİ

Effect of Acupressure Application on Pan Management

Banu ÇEVİK, Sultan TAŞCI


MİKROBİYAL  BİYOFİLMLERE  KARŞI  YENİ  ANTİBİYOFİLM  STRATEJİLERİ  ve  NANOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

New Antibiofilm Strategies and Nanotechnological Approaches against Microbial Biofilms
Dilşad ONBAŞLI, Gökçen YUVALI ÇELİK, Aysun ÖKÇESİZ


MELISSA OFFICINALIS (OĞUL OTU)’İN GELENEKSEL KULLANIMI
Traditional Usage of Melıssa Officinalis

Gamze BAŞKAL, Esra KÖNGÜL, Gökçe Şeker KARATOPRAK


DİŞ HEKİMLİĞİNDE HİPNOZ

Hypnosis in Dentistry
Hüsniye GÜMÜŞ, Salih DOĞAN


HÜCRE KORUYUCU BİR MEKANİZMA: OTOFAJİ

A Cytoprotective Mechanism: Autophagy

Narin LİMAN, Duygu Cemre SUNA


CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARINDA İNTEGRATİF TIP UYGULAMALARI
Integrative Medicine Applications in Sexual Function Disorders

Tülay BÜLBÜL


OLGU SUNUMLARI (Case Reports)

İATROJENİK BİR ENDODONTİK KOMPLİKASYONUN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Treatment of an Iatrogenic Endodontic Complication: Case Report

Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer DEMİRBUGA


İNTRAABDOMİNAL İNMEMİŞ TESTİS OLGUSU

A Case of Intraabdominal Undescended Testis
Seher YILMAZ, Mustafa SOFİKERİM, Niyazi ACER, Mehtap NİSARİ, Fatma DEDEOĞLU, Tolga ERTEKİN, Kenan AYCAN, Ömer Ozan YILDIZLI


DOĞUMA HATALI MANİPLASYON SONUCU ANNE VE İKİZ BUZAĞILARIN ÖLÜMÜ

Death of Mother and Twin Calves with Faulty Manipulation Result of Birth

Ayhan ATASEVER, Görkem EKEBAŞ, Murat ABAY


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017
sagens@erciyes.edu.tr