İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri


TEORİDE HAZIRLANAN RASYONLARIN PRATİK UYGULAMADAKİ VARYASYONLARININ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE ARAŞTIRILMASI; 1-TMR RASYONLARINDA BESİN MADDE DEĞİŞKENLİKLERİNİN DÖRT SÜT SIĞIRI ÇİFTLİĞİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Varıatıon Comparıson Of Theoretıcally Prepared Dıets To The Dıets Practıcally Served To Cattle Usıng Sıx Sıgma Methods; 1-Investigation Of Nutrient Variability In Tmr Ration Four Example On Dairy Farm

Selim SIRAKAYA, Osman KÜÇÜK


ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND THE PHENOLIC PROFILE OF FIVE SCROPHULARIA L. SPECIE

Beş Scrophularia L. Türünün Antimikrobiyal Aktivitesi Ve Fenolik Profili

Gülin RENDA, Büşra KORKMAZ, Sercan YILDIRIM, Ahu REİS, Nurdan YAZICI BEKTAŞ, Serhat SEVGİ, Sevda TÜRKİŞ, M. Erkan UZUNHİSARCIKLI, Ahmet YAŞAR, İlknur TOSUN


KÖPEKLERDE ÜST SOLUNUM VE SİNDİRİM SİSTEMİ İLE ALT ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARININ RADYOGRAFİ, ULTRASONOGRAFİ VE ENDOSKOPİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Determination Of Lower Urinary System Diseases With Upper Respiratory And Digestive System Diseases With Radiographic, Endoscopic And Ultrasonographic Methods In Dogs

Nusret APAYDIN, Görkem EKEBAŞ, Öznur ASLAN, Ayhan ATASEVER


MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNDE İŞ KAZASI SIKLIĞI VE ETKİLEYEN ETMENLER

Determination Of Total Phenolic And Flavonoid Contents And Antioxidant Effects Of Eryngium Billarderi Delar. Extracts

Mehmet DOĞAN, İskender GÜN, Vesile ŞENOL


YAŞLI BİREYLERDE UYKUYU ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR PROBLEM: İNKONTİNANS

An Important Problems Affectıng Sleep In Elderly Indıvıduals: Incontınence

Özlem CEYHAN, Songül GÖRİŞ, Handan ZİNCİR


IS THERE A RELATION BETWEEN ZINC LEVELS, AND RECURRENT RESPIRATORY SYSTEM I NFECTIONS IN CHILDREN?

Çocuklarda Çinko Düzeyleri İle Tekrar Eden Solunum Yolu Enfeksiyonu Arasında İlişki Var Mıdır?

Özlem Naciye ŞAHİN, Nuray KEÇECİOĞLU, Muhittin SERDAR, Aysel ÖZPINAR


KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞI OLAN HASTA VE HASTA YAKINLARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

The Relatıonshıp Of The Healthy Lıfestyle Behavıors And Cardıovascular Dısease Rısk Factors Knowledge Level Of Patıents Wıth Cardıovascular Dısease And Theır Relatıves

Gülsüm Nihal ÇÜRÜK, Sevda KORKUT BAYINDIR, Abdurrahman OĞUZHAN


ROLE OF PTEN IN MODULATING PREVENTIVE EFFECT OF 3,4-DHPEA AGAINST OXIDATIVE STRES

Oksidatif Strese Karşı 3,4-Dhpea'nın Koruyucu Etkisinin Modülasyonunda Pten'in Rolü

Seda ORENAY-BOYACIOGLU


KÖPEKLERDE BRAHİSEFALİK PİGMENTER KERATİTİS

Brachycephalıc Pıgmentary Keratıtıs In Dogs

İrem ERGİN


PARVOVİRUS İLE DOĞAL ENFEKTE KÖPEKLERDE MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 EKSPRESYONU

Matrıx Metalloproteınase-9 Expressıon In Natural Infected Dogs Wıth Parvovırus

Mehmet Önder KARAYİĞİT, Özhan KARATAŞ


DERLEMELER (Review Articles)

BİGOREKSİYA: VÜCUT DİSMORFİK BOZUKLUĞU MU, YEME BOZUKLUĞU MU?

Bıgorexıa: Body Dysmorphıc Dısorder Or Eatıng Dısorder?

Aslı DEVRİM, Pelin BİLGİÇ


KARAYEMİŞ’İN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Evaluatıon The Effect Of Cherry Laurel (Laurocerasus Offıcınalıs) On Health

Ezgi KARATAŞ, Aslı UÇAR


İHMAL EDİLEN BİR KONU: YAŞLILIKTA CİNSELLİK

A Neglected Subject: Sexualıty In Elderly

Feyza REYHAN, Nebahat ÖZERDOĞAN, Elif ARIK


ORTOGNATİK CERRAHİ TEDAVİDE HASTA PSİKOLOJİSİ VE HASTA MEMNUNİYETİ

Patıent Psychology And Satısfactıon About Orthognathıc Surgery Treatment

Mükerrem Özge AĞIRNASLIGİL, Nisa GÜL AMUK2


BELLEĞİN EPİGENETİK DÜZENLENMESİ: MİKRORNA’LARIN ROLÜ

The Epıgenetıc Regulatıon Of Memory: The Role Of Mıcrornas

Sebahattin KARABULUT, Keziban KORKMAZ BAYRAMOV, Asuman GÖLGELİ


İNTESTİNAL MİKROBİYOTA VE OBEZİTE İLİŞKİSİ
The Relatıonshıp Between Intestınal Mıcrobıota And Obesıty

Tuba TEKİN, Betül ÇİÇEK, Nurefşan KONYALIGİL


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018
sagens@erciyes.edu.tr