İÇİNDEKİLER   (Contents)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

Dergi Danışma Kurulu Üyeleri

 

BİRİNCİ    BASAMAK    SAĞLIK    HİZMETLERİNDE    ÇALIŞAN    SAĞLIK    PERSONELİNİN    POSTPARTUM DEPRESYONU TARAMA VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Postpartum Depression Screening and Treatment Approaches of Health Personnel Working in Primary Health Care Services

Rabia ATİLLA, Salime MUCUK


HEMŞİRELİK    ÖĞRENCİLERİNİN    ETİK    DUYARLILIKLARI    İLE    ELEŞTİREL    DÜŞÜNME    EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Relation between Ethical Sensitivity and Critical Thinking Disposition of Nursing Students

Aynur KIZILIRMAK, Pelin CALPBİNİCİ


KUŞAKLAR ARASI AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Intergenerational Rational Drug Use

Betül ÖZEN, Zeliha KAYA ERTEN, Tülay BÜLBÜL


ADENOSINE A2A  RECEPTOR  ANTAGONISM   INCREASED   THE   ANTIDEPRESSANT-LIKE   EFFECT   OF AMITRIPTYLINE IN MICE

Amitriptilinin Faredeki Antidepresan Benzeri Etkisinin Adenozin A2a Reseptör Antagonizması İle Artışı

Gülay SEZER


MİDE-BAĞIRSAK    NEMATODLARIYLA    (TRİCHOSTRONGYLİDAE)    DOĞAL    ENFEKTE    KOYUNLARDA RİCOBENDAZOL’ÜN (RİCOBEN, ALKE) TEDAVİ ETKİNLİĞİ
The Treatment Efficacy of Ricobendazole in Naturally Infected Sheep with Gastrointestinal Nematodes
Zuhal ÖNDER, Önder DÜZLÜ, Mehmet BİLGİN,  Arif ÇİLOĞLU, Gamze YETİŞMİŞ, Mübeccel OKUR, Gözde ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT, Ömer Faruk ŞAHİN, Alparslan YILDIRIM, Abdullah İNCİ


İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK  FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

The Effect of Melatonin on Renal Function of in Rats During Ischemia/Reperfusion Injury

Mustafa NİSARİ, Neriman İNANÇ, Meltem SOYLU, Yağmur YAŞAR, Eda BAŞMISIRLI, Mustafa KAVUTÇU


YUMURTACI TAVUK RASYONLARINA PROPOLIS VE KAFEIK ASIT İLAVESININ PERFORMANS, YUMURTA KALITESI VE SERUM DEĞIŞKENLERI ÜZERINE ETKILERI
The Influence of Propolis and Caffeic Acid Supplementation to Laying Hens Diet on Performance, Egg Quality and Serum Variables

Sibel SİLİCİ, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Fatma UYANIK


EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

The Effect on Submissive Behavior of Emotional Intelligence of Midwifery Students

Şenay TOPUZ, Neslihan YILMAZ SEZER, İlknur Münevver GÖNENÇ, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN


DERLEMELER (Review Articles)

TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ

The Relationship between Social Gender, Culture and Violence With Infertility

Evrim BAYRAKTAR


YÜKSEK     YAĞLI     DİYETİN     AÇLIK-TOKLUK     METABOLİZMASINDA     GÖREVLİ     HORMONLAR     VE NÖROPEPTİDLER ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects of High Fat Diet on Hormones and Neuropeptides Related Hunger and Satiety Metabolism

Hilal HIZLI, Nihal BÜYÜKUSLU


OLGU SUNUMLARI (Case Reports)

SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU

Interscalene Brachial Plexus Block in Patient With Spina Bifida: Case Report

Mehtap ARDA BALCI, Çiğdem ŞİMŞEK, Emre ATAY, Yahya TAHTA, Ayşe ERTEKİN


2018 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (III)


 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019
sagens@erciyes.edu.tr