Öğrenci Temsilcisi Seçimleri

 
 • Enstitümüz öğrencilerinden öğrenci temsilciliğine aday olacakların 04.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar Enstitü seçim kuruluna başvurularını yapmaları gerekmektedir.
   
 • Enstitümüz Öğrencileri için yapılacak olan “ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilcisi” seçimi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapılacaktır.
  18.11.2013 Pazartesi günü 1. turda kayıtlı öğrencilerin en az %60'ının, 21 Kasım 2013 Perşembe günü 2. turda ise kayıtlı öğrencilerin en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılmaz ise 26 Kasım 2013 salı günü 3. turda katılım oranı şartı aranmaz. Enstitümüzde oy verme işlemi belirtilen tarihlerde 10:00-17:00 saatleri arasında  gizli oy açık sayımla gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilcisi Adayı olmak isteyen adaylarda aranacak nitelikler:
(Erciyes Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi)

 

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki özellikler aranır:

1.    İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

2.     Alt sınıflardan başarısız hiçbir dersinin bulunmaması veya dönem kaybetmemiş olması,

3.    Disiplin cezası almamış olması,

4.    Yüksek öğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış bulunması,

5.    Sabıka kaydının bulunmaması,

6.    Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

7.    Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmuş olmaması, nitelikleri aranır. 

Yukarıdaki niteliklere sahip olan adaylar:

 1. Aday olduklarını belirten dilekçe

 2. Bir adet fotoğraf

 3. Aranan nitelikleri sağladığını gösteren belgeler (Sabıka kaydı, Disiplin cezası almadığına dair belge, kayıt dondurmadığına dair belge, siyasi parti organlarına üye olmadığına dair beyan ile birlikte 04 Kasım 2013 saat 17.00'a kadar enstitümüz seçim kurulu başkanlığına müracaat etmelidirler.

 

Adaylıkları kesinleşen öğrenciler 08 Kasım 2013 tarihinde ilan edilir ve  15 Kasım 2013 Cuma günü saat 22:00’ a kadar propaganda faaliyetlerinde bulunabilirler. Ancak Propaganda faaliyetleri hiçbir şekilde Enstitü binasında yapılamaz. Seçim ile ilgili ilanlar  Seçim kurulunun izni ile ancak panolarda yapılabilir.

25 Ekim 2013
Yrd.Doç.Dr. Tolga ERTEKİN
Seçim Kurulu Başkanı
Müdür Yardımcısı

 • 24.10.2013 tarih ve 599 sayılı Enstitü yönetim kurulu kararı uyarınca öğrenci temsilciliği için oluşturulan seçim kurulu üyeleri.

          1. Yrd.Doç.Dr. Tolga ERTEKİN (Başkan)
          2. Doç.Dr. Betül ÇİÇEK (Üye)
          3. Yrd.Doç.Dr. Mehtap NİSARİ (Üye)

 • Seçim kurulu; 25.10.2013 tarihli kararı uyarınca sandık kurulunu oluşturmuştur.
   
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Kapsam ve Amaç

Madde 1 - Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla kurulacak olan öğrenci konseyinin, öğrenci temsilciliklerinin ve Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulunun çalışma esaslarını düzenler.

 

Dayanak

Madde 2 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 ve 65 inci maddelerine dayanan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönergede geçen;

a) Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki her bir bölüm/program/ anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarında bulundukları bölüm/program/ anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm/program/ anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm/program/ anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, buldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerinin Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultay’ında gündem maddelerinin bu Yönergeye uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyin denetleme organını,

j) Öğrenci Konsey Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun Başkanını,

k) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kurulu: Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan ve başkanlığını bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısının yaptığı ilgili birimdeki en az üç öğretim elemanından oluşan kurulu,

l) Sandık Kurulu: Her bir seçim çevresi için seçim kurulu tarafından oluşturulan Üniversite, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm/program/ anabilim dalı veya anasanat dalı veya programdaki bir öğretim elemanının başkanlığında aday olmayan iki öğrenciden oluşan kurulu,

m) Üniversite Seçim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan ve başkanlığını bir rektör yardımcısının yaptığı en az üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

Madde 4 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Rektörlüğün belirlediği bir süre ve program içerisinde her yılın kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir gün önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyası yürütebilirler.

 

Öğrenci temsilcisi adaylarında aranacak nitelikler

Madde 5 – Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki özellikler aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Alt sınıflardan başarısız hiçbir dersinin bulunmaması veya dönem kaybetmemiş olması,

c) Disiplin cezası almamış olması,

d) Yüksek öğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış bulunması,

e) Sabıka kaydının bulunmaması,

f) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

g) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmuş olmaması, nitelikleri aranır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

 

Öğrenci Konseyi Organları

Madde 6 - Öğrenci Konseyi Organları, “Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi”, “Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu”, “Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi”, “Öğrenci Konseyi Genel Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu”, ve “Öğrenci Konsey Başkanı”ndan oluşur.

Öğrenci konseyi yapılanma şeması EK-1’de gösterilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

 

Öğrenci Temsilcisi seçimi

Madde 7 - Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin:

a) Fakülte veya yüksekokullarındaki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarda ise, her bir program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil ) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

 

Öğrenci Temsilcisinin görevleri

Madde 8 - Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı, Öğrenci Temsilcileri Kurulu

 

Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Madde 9 - Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Üniversitenin:

a) Fakülte veya yüksekokullarında bölüm,

b) Meslek yüksekokullarında program,

c) Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarında ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dal/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Bölüm/Program/Anabilim Dal/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir kez bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

 

Öğrenci Temsilcileri Kurulunun Görevleri

Madde 10 - Bölüm/Program/Anabilim Dal/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dal/Anasanat Dallarının sorunlarını tartışmak ve karar bağlamak,

c) Bulundukları fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

d) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv toplamak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu,

Enstitü Öğrenci Temsilcisi

 

Öğrenci Temsilcisi

Madde 11 - Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin:

a) Fakülte veya yüksekokullarındaki bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki program,

c) Enstitülerindeki anabilim dalı/anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarda ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitülerde var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı Öğrenci temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

 

Öğrenci Temsilcisinin görevleri

Madde 12 - Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki, Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Madde 13 - Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere “Öğrenci Konseyi Kurultayı” adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konsey Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin ¼’ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

 

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

Madde 14 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

d) Öğrenci Konseyinin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

 

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

Madde 15 - Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

 

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

Madde 16 - Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultay’ında gündemi yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konsey Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak üniversite rektörlüğüne sunmak.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu

Madde 17 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve; sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olamaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu, ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katlımı, karar alınabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 18 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Üniversitedeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini ilgili yönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d) Ulusal ve uluslar arası “Eğitim ve Gençlik Programları”na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Ulusal ve uluslar arası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek,

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Madde 19 - Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri

Madde 20 - Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönerge hükümlerine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konsey Başkanı

 

Öğrenci Konsey Başkanı

Madde 21 - Öğrenci Konsey Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konsey Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

 

Öğrenci konseyi başkanının görevleri:

Madde 22 - Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslar arası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında üniversitenin senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Öğrenci Konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması

Madde 23 - Öğrenci Konseyleri organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde yurt dışı görevlendirmeleri, Üniversite tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri “Erciyes Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi”nden karşılanır.

 

Öğrenci konseyinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

Madde 24 - Öğrenci Konseyi çalışmalarını, Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

 

Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi

Madde 25 - Öğrenci konseylerinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır.

 

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

Madde 26 - Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen ya da 13.1.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

 

Öğrenci konseyinde oda, araç ve gereç tahsisi

Madde 27 - Öğrenci Konseyi’ne, bu yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Üniversite tarafından, üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

 

Yürürlük

Madde 28 - Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29 - Bu yönerge hükümleri, Erciyes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür

 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013