Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖK 100-2000 Doktora Bursları kapsamında ilgili alanlarda doktora tezi hazırlamak koşulu ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar evrakları ile birlikte Erciyes Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen başvurmaları (veya noterden alınmış vekâletname ile vekâlet alan kişi tarafından), kesin kayıt işlemlerini ve ders kayıt işlemlerini Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilere, YÖK 100/2000 programı çerçevesinde doktora bursu verilecektir. (Öğrenci adayının durumu uygun görülüp YÖK tarafından onaylandıktan sonra)

                                                       

ÜST ALAN:  SAĞLIK

KONTENJAN SAYISI 

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c


Alt Alan 
Doktora Programı
 

Anabilim Dalı

Doktora

Doktora

Biyoistatistik e

Biyoistatistik

3

-

Mikrobiyoloji b e

Veteriner
Enfeksiyon Hastalıklarının İmmünolojisi

5

4,22,38,119

 

b

Yazılı giriş sınavı

c

Özel Koşullar: Doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları gerekmektedir.

e

Sözlü giriş sınavı

 

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi

(3)

Eczacılık Fakültesi (5 yıllık)

(3/1)

Veteriner Fakültesi

(4)

İlgili (aynı) Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

(22)

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(26)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

(27)

Veteriner Fakültesinden en az 70 ile mezun olmak

(32)

Haftanın en az 3 günü Anabilim Dalında çalışma şartı  (Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(33)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarının birinden Yüksek Lisans mezunu

(38)

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

(39)

Haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(43)

Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü

(44)

Haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı  ( Çalışanlar Kurum izin belgesi getirmelidir)

(47)

Eczacılık Biyokimya Y.Lisans mezunu

(52)

Biyoteknoloji Yüksek lisans mezunu

(60)

Hücresel ve moleküler biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

(67)

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak (Yatay Geçiş)

(70)

Tıpta Uzman Olmak

(71)

Diş Hekimliğinde Uzman Olmak

(72)

Tüm Spor Bilimleri Dallarından Birinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(79)

Haftanın 2 günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı

(84)

Tüm Spor Dallarından birinde Devlet Üniversitelerinde Yüksek Lisans Yapmış olmak

(88)

Spor Fizyolojisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış olmak

(92)

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak

(94)

Tıp Fakültelerinin Nöroloji Bölümünden uzmanlığını almış olmak

(96)

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(98)

Gen Tedavisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(99)

Eczacılık Farmakognozi Yüksek Lisans Programı

(100)

İmmünoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(101)

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(102)

Tıbbi Viroloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(103)

Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(104)

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Programı Mezunu

(105)

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Mezunu

(106)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu

(107)

Tıp Fakültelerinin 8 Yarıyılı (4 Yılı) Bitirmiş Alttan Dersi Bulunmayan Öğrenciler Müracaat Edebilir.

(109)

Doktora İçin Mülakat Notu 70’ in altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(112)

Mülakat Sonrası Başarı Notu 70 Dir. Başarı Notu 70 in Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(113)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak

(115)

Mülakat ve Yazılı sınavlarının ortalaması 70 olmalı; 70 in altında not alanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır)

(119)

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(121)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak

(123)

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu

(124)

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

(126)

Biyomühendislik Yüksek Lisans Mezunu olmak

(129)

Aynı anabilim dalında en az bir dönem özel öğrenci olarak ders almış olmak

(133)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

(134)

Sağlık Yönetimi Bölümü Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak

(135)

 

Başvuru ve Kabul Şartları:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. (Özel sektörde çalışanlar başvuru yapabilirler ancak burs miktarı çalışmayan öğrenciye ödenen burs miktarının en fazla 1/3’ü kadardır.)

4. Doktora programında kayıtlı öğrenci ise;

a- Başvurulacak programın özel şartlarında belirtilen Doktora programı öğrencisi olmak (Tıp, ve Diş hekimliği, Eczacılık  hariç).
b- Öğrenci kayıtlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının başvuru tarihinde açık olması (Enstitüsünden Kaydının açık olduğuna dair belge).
c- Tez döneminde olmamaları (Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır. Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır).
d- Almış olduğu derslerin ortalaması Yüzlük Sistemde en az 80 olmalıdır.

e- Öğrenci en az bir  ders dönemi, Enstitümüz ilgili Anabilim Dalı derslerini alır.

f- Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
g- Disiplin Cezası almamış olmak.

5. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınır. (
http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).
6. Lisansüstü programlara başvuru için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı en az 55 olmalıdır. ALES sayısal puanının son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekir. (19 ŞUBAT 2015 yılı sonrası ALES puanları geçerlidir). Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. a- (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2019 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesinden herhangi  bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır. 
7. Doktora programına başvuracak adayların YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 55 almış olması ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir başka sınavdan bu puana denk bir puan alması gerekir.  YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL geçerlilik süresi 5 yıl olup, 19 ŞUBAT 2015 tarihinden sonraki  belgeler geçerlidir. Bunların dışındaki sınav puanlarının son iki yıl içerisinde alınmış olması gerekir.
8.Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.
9. Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı  Doktora programına başvuruda bulunup, sadece bir programa kesin kaydını yaptırabilir.

10. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11. Kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu ve yanıltıcı beyanda bulunulması halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir

 

Başvuru için İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu http:/sagens.erciyes.edu.tr/100_2000_2020_Guz_Basvuru_form.docx

2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

3. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

4. Yüksek lisans ( 5 Yıllık Veteriner, Tıp, Diş ve Eczacılık fakülte mezunları dahil.) not durum belgelerinin onaylı fotokopisi (Lisans eğitimini farklı Yüksek öğretim kurumlarında tamamlamış olanların her bir kurumdan aldığı derslere ilişkin not durum belgeleri birlikte verilecek ve değerlendirilecektir),

5. Yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

6. Yurt dışında lisans ya da yüksek lisansını tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler için denklik belgesi,

7. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olması),
8. Danışmanın son on yıldaki ilgili alanda yaptığı yayın ve araştırma projelerinin Ana Bilim Dalı kurulunca onaylanmış belgesi (yeni doktoraya başlayacak adaydan istenmez),

9. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.

Kesin Kayıt için İstenen Belgeler:

1. Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir,

2. Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

3. Özgeçmiş,

4. Adayın çalışmadığını gösteren SGK‘dan alınmış resmi belge veya e-devletten alınmış SGK’da onaylatılmış belge.

5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra Öğrenci İşleri Daire başkanlığına  dilekçe verip başvurusu üzerine yapılmaktadır)

NOT:
a-Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların ( Tezsiz Programlar Hariç ) ilgili doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazandığında, YÖK tarafından burs tahsisi uygun görüldüğünde  kayıtlı oldukları Yüksek Öğrenim Kurumunun  programından kayıtlarını sildirirler.
b-Başvuruda sunulan evrak fotokopileri ile asılları veya noter tasdikli suretleri arasında belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

1. Adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

2. Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

Burs tahsisi için uygun adayın nihai tespiti YÖK tarafından, “Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar” ‘a göre yapılacaktır. Doktora bursuna yeni başvuran (mevcut doktora programına kayıtlı öğrenciler hariç),  YÖK tarafından burs tahsisi uygun görülmeyen adaylar isterlerse burssuz olarak doktora programına devam edebilirler.

Kesin Kayıtlar; Şahsen veya noterden alınmış vekâletname ve istenen belgeler ile birlikte Erciyes üniversitesi Öğrenci İşleri daire başkanlığına yapılmaktadır.

Yüksek Kurulu doktora programına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız
 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME
 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

07- 08 EYLÜL 2020

ÖĞRENCİ MÜRACAATLARI
(YER: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)

09 EYLÜL 2020

MÜRACAATLARIN LİSTE İLANI

10 EYLÜL 2020

MÜLAKAAT SINAVLARI 
(YER: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAAT: 10:00)

11 EYLÜL 2020

SONUÇLARIN İLANI

14 EYLÜL 2020

KAZANANLARIN KESİN KAYDI  
(YER: ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI)

15 EYLÜL 2020

YEDEKLERİN MÜRACAATI 09:00 – 11:00

15 EYLÜL 2020

YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 14:00 – 16:00

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019 ©