Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖK 100-2000 Doktora Bursları kapsamında ilgili alanlarda doktora tezi hazırlamak koşulu ile 2020-20201Eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar evrakları ile birlikte Erciyes Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci işleri bürosuna  şahsen başvurmaları (veya noterden alınmış vekâletname ile vekâlet alan kişi tarafından), kesin kayıt işlemlerini ve ders kayıtlarını da şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilere, YÖK 100/2000 programı çerçevesinde doktora bursu verilecektir. (Öğrenci adayının durumu uygun görülüp YÖK tarafından onaylandıktan sonra)

 

ÜST ALAN:  SAĞLIK

KONTENJAN SAYISI 

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR c


 Alt Alan 
Doktora  Programı
 

Anabilim Dalı

Doktora

Doktora

İnsan Beyni ve Nörobilim b

Fizyoloji

3

1,2,3/1,4,38,67,106,107

 

b

Sözlü giriş sınavı.

c

Özel Koşullar:  Doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Kontenjanları İle İlgili Başvurularda Aranan Özel Koşulları

Kodu

Tıp Fakültesi

(1)

Diş Hekimliği Fakültesi

(2)

Eczacılık Fakültesi (5 Yıllık)

(3/1)

Veteriner Fakültesi

(4)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarının Birinden Yüksek Lisans Mezunu

(38)

Hücresel Ve Moleküler Biyoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

(67)

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Mezunu

(106)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu

(107)

 

Başvuru ve Kabul Şartları:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. (Özel sektörde çalışanlar başvuru yapabilirler ancak burs miktarı çalışmayan öğrenciye ödenen burs miktarının en fazla 1/3’ü kadardır.)

4. Doktora programında kayıtlı öğrenci ise;

a- Başvurulacak programın özel şartlarında belirtilen Doktora programı öğrencisi olmak (Tıp, ve Diş hekimliği, Eczacılık  hariç).
b- Öğrenci kayıtlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının başvuru tarihinde açık olması (Enstitüsünden Kaydının açık olduğuna dair belge).
c- Tez döneminde olmamaları (Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır. Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır).
d- Almış olduğu derslerin ortalaması Yüzlük Sistemde en az 80 olmalıdır.

e- Öğrenci en az bir  ders dönemi, Enstitümüz ilgili Anabilim Dalı derslerini alır.

f- Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
g- Disiplin Cezası almamış olmak.

5. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınır. (
http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm adresinden alınabilir).
6. Lisansüstü programlara başvuru için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı en az 55 olmalıdır. ALES sayısal puanının son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekir. (23 Mart 2016 yılı sonrası ALES puanları geçerlidir). Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. a- (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2020 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesinden herhangi  bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır. 
7. Doktora programına başvuracak adayların YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 55 almış olması ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir başka sınavdan bu puana denk bir puan alması gerekir.  YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL geçerlilik süresi 5 yıl olup, 23 Mart 2016 tarihinden sonraki  belgeler geçerlidir. Bunların dışındaki sınav puanlarının son iki yıl içerisinde alınmış olması gerekir.
8.Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.
9. Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı  Doktora programına başvuruda bulunup, sadece bir programa kesin kaydını yaptırabilir.

10. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11. Kesin kayıt beyannamesindeki bilgiler ile evrak fotokopilerinin asılları veya noter tasdikli suretleri arasında sunulan belgelerin uygunsuzluğu ve yanıltıcı beyanda bulunulması halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir

 

Başvuru için İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu Tıklayınız

2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

3. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

4. Yüksek lisans ( 5 Yıllık Veteriner, Tıp, Diş ve Eczacılık fakülte mezunları dahil.) not durum belgelerinin onaylı fotokopisi (Lisans eğitimini farklı Yüksek öğretim kurumlarında tamamlamış olanların her bir kurumdan aldığı derslere ilişkin not durum belgeleri birlikte verilecek ve değerlendirilecektir),

5. Yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

6. Yurt dışında lisans ya da yüksek lisansını tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler için denklik belgesi,

7. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olması),
8. Danışmanın son on yıldaki ilgili alanda yaptığı yayın ve araştırma projelerinin Ana Bilim Dalı kurulunca onaylanmış belgesi (yeni doktoraya başlayacak adaydan istenmez),

9. Başvuru için sunulan belgeler iade edilmeyecektir.

Kesin Kayıt için İstenen Belgeler:

1. Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri getirilecektir,

2. Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

3. Özgeçmiş,

4. Adayın çalışmadığını gösteren SGK‘dan alınmış resmi belge veya e-devletten alınmış SGK’da onaylatılmış belge.

5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra Öğrenci İşleri Daire başkanlığına  dilekçe verip başvurusu üzerine yapılmaktadır)

NOT:
a-Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların ( Tezsiz Programlar Hariç ) ilgili doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazandığında, YÖK tarafından burs tahsisi uygun görüldüğünde  kayıtlı oldukları Yüksek Öğrenim Kurumunun  programından kayıtlarını sildirirler.
b-Başvuruda sunulan evrak fotokopileri ile asılları veya noter tasdikli suretleri arasında belgelerin uygunsuzluğu halinde öğrencinin kesin kayıt işlemi iptal edilir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

1. Adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

2. Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

Burs tahsisi için uygun adayın nihai tespiti YÖK tarafından, “Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar” ‘a göre yapılacaktır. Doktora bursuna yeni başvuran (mevcut doktora programına kayıtlı öğrenciler hariç),  YÖK tarafından burs tahsisi uygun görülmeyen adaylar isterlerse burssuz olarak doktora programına devam edebilirler.

Kesin Kayıtlar; Şahsen veya noterden alınmış vekâletname ve istenen belgeler ile birlikte Erciyes üniversitesi Öğrenci İşleri daire başkanlığına yapılmaktadır.

 Yüksek Kurulu doktora programına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız
 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Lisansüstü Eğitime
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

22-23 MART 2021

ÖĞRENCİ MÜRACAATLARI

24 MART 2021

MÜRACATLARIN LİSTE İLANI

25 MART 2021

MÜLAKAT  SINAVLARI (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAAT:10:00)

26 MART 2021

SONUÇ İLANI (saat:12.00)

26 MART 2021

KESİN KAYITLAR (saat:13.00’dan itibaren)

29 MART 2021

YEDEKLERİN MÜRACATLARI (saat:09:00-11:00)

29 MART 2021

YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI (saat:14:00 -16:00)

 

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021 ©