SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİSYONUMUZ
Üniversitemizin ve gelişmekte olan diğer üniversitelerin sağlık alanında lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılayabilmek için yüksek lisans ve doktora programları açmak ve bu programların çağın gereklerine uygun modern araç ve gereçlerle yürütülmesini sağlamak, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin mezuniyet sonrası bilgi ve becerilerini artırıp bilim üreten, ürettiği bilimi verimli kılan kişiler olarak yetişmelerine ve rekabetçi bir piyasada daha iyi imkânlarla iş bulmalarına yardımcı olmaktır
VİZYONUMUZ
Küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, çağa uygun mesleki bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmek için programlar açmak ve bu programların yürütülmesi için uygun eğitim ortamı sağlamak, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip yürütebilecek ve bunlardan elde ettiği verileri değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir.
KALİTE ANLAYIŞIMIZ
Eğitim gören öğrencilerin programlara kabul edilme aşamasından başlayarak mezuniyetlerine kadar geçen her aşamada başarı ölçütlerinin yüksek tutulmasına, ayrıca eğitim ortamının kalitesinin yükseltilmesinde anabilim dalları arasında koordinasyon ve eşgüdümün sağlanmasına özen gösterilmektedir.
ENSTİTÜ İMKÂNLARI
Erciyes Üniversitesi bünyesindeki tüm enstitüler Nuri ve Zekiye Has Enstitüler binasında yer almakta olup bu binada Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne yaklaşık 1500 m2’lik alan tahsis edilmiştir. Bu alanda yönetimle ilgili idari ofisler ve dershaneler ayrıca ortak kullanımlı 110 kişilik konferans salonu mevcuttur. İnternet bağlantılı 7 adet bilgisayar öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Enstitüde yüksek lisans ve doktora tezleri ile çeşitli enstitülere ait dergilerin ve katalogların bulunduğu bir kütüphane mevcuttur. Mezunların büyük kısmı üniversitemizde, başka üniversitelerde veya diğer devlet kurumlarında kolayca istihdam edilmektedir. Enstitünün süreli ve hakemli yayını olan Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 20 yıldır kesintisiz olarak yayımlanmaktadır.
BÖLGESEL İLİŞKİLER
Enstitüde eğitim-öğretim gören öğrencilerin büyük çoğunluğu Kayseri ve yakın illerdendir. Yürütülmekte olan tez çalışmaları öncelikle bölgesel problemlere dayalı konulardan seçilmektedir. Doktora öğrencilerinin yeterlik ve tez savunma sınavlarında, diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarından bir asıl ve bir yedek öğretim üyesi sınava jüri üyesi olarak davet edilmektedir. Bazı anabilim dallarımıza ait programlarda eğitim gören öğrenciler çevre üniversitelerin ilgili bölümlerinden dersler almaktadır. Çevre üniversitelerden gelen öğrenciler de anabilim dallarımız Yüksek Lisans ve Doktora programlarından dersler almaktadırlar. Türkiye’deki sağlık bilimleri enstitüleri toplantısı yılda bir kez yapılmakta olup enstitü yöneticileri bu toplantılara katılmaktadır. Enstitü 1995 yılında yapılan VII. Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri toplantısının organizasyonunu ve yürütülmesini üstlenmiştir.
ÖĞRENCİ MÜRACAATLARI
Her yıl Temmuz-Ağustos aylarında ve Aralık-Ocak aylarında basın ilanıyla öğrenci kontenjanları ve sınav tarihleri ilan edilerek lisansüstü programlara güz ve bahar dönemleri için öğrenci alınmaktadır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Enstitüde yüksek lisans ve doktora öğretimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Enstitü bünyesinde bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç ayrı eğitim programı mevcuttur. Gerek doktora gerekse yüksek lisans öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeleri için seçmeli ders olarak haftada üç yarım gün İngilizce dersi almaları imkânı sağlanmıştır. Bilimsel hazırlık programı içinde de bilgisayar kullanımı dersi açılarak, öğrencilerin bu konuda bilgilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. İlk olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibari ile yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri için İngilizce I ve II dersleri enstitümüzde açılmış olup, yine ilk olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılı yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri için Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri dersi açılarak öğrencilerin konu ile ilgili sertifika almaları sağlanmıştır.
BİLİMSEL HAZIRLIK
Yüksek Lisans öncesi eğitim programıdır. Enstitünün herhangi bir anabilim dalında yüksek lisans eğitimi yapmaya hak kazanan, ancak farklı bir dalda lisans eğitimi almış olan öğrenciler, yüksek lisans eğitimine başlamadan önce bu program kapsamında yürütülen derslerden en az altısını başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Bilimsel hazırlık programı normal süresi bir yarıyıl maksimum süresi iki yarıyıldır.
YÜKSEK LİSANS
En az bir yıllık ders dönemini başarı ile tamamladıktan sonra en az bir yıllık sürede de başarılı bir tez hazırlama ve sunmayı gerektiren bir programdır.
DOKTORA
En az bir en çok iki yıllık ders dönemini başarıyla tamamladıktan sonra iki yıllık bir sürede de başarılı bir tez hazırlama ve sunmayı gerektiren bir programdır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM İMKÂNLARI
Programlarda yürütülen derslerin çoğunluğu enstitü dershanelerinde, pratikler ise anabilim dalları laboratuarlarında yapılmaktadır. Enstitüde; dört dershane, bir toplantı salonu, bir seminer salonu bir kütüphane ile diğer Enstitülerle ortaklaşa kullanılan 110 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır. Enstitü öğrencileri ile araştırma görevlilerine ders ve tez çalışmalarında kaynak taramaları ve bilgiye ulaşabilmeleri için bir internet odası tahsis edilmiştir. Enstitü bilgisayarları “Online” sistemi ile Üniversite Bilgi İşlem Merkezine bağlıdır. İsteyen öğrencilere uygun koşullara sahip olmak kaydıyla Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir. Tez projesine geçen öğrencilere Üniversite Araştırma Fonu tarafından proje giderleri için maddi destek ve herhangi bir yerde çalışmayan başarılı öğrencilere de imkânlar ölçüsünde araştırma görevlisi kadrosu tahsis edilebilmektedir. Halen Enstitü kadrosunda 50 (D) li ve ÖYP li olmak üzere 01.01.2017 tarihi itibariyle 27 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
ÖĞRENCİLERE SUNULAN SOSYAL İMKÂNLAR
Öğrenciler; üniversite yemekhanelerinden yararlanabilmekte, barınma için Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlardan faydalanmakta ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alabilmektedirler. Ayrıca Enstitümüze ayrılan kontenjan dahilinde öğrencilerimize yemek bursu verilmektedir. Koşulları sağlamak ve sınavı kazanmak şartıyla enstitüdeki eğitimi süresince enstitü bünyesinde kadrolu olarak çalışabilmekte ve üniversite bünyesinde yürütülen tüm sosyal faaliyetlere katılabilmektedirler.
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Enstitü anabilim dallarında 01.01.2017 tarihi itibariye, 101'i profesör, 69’u doçent, 54’i yardımcı doçent ve 4’ü doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere toplam 228 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca çevre üniversitelerden 2547 sayılı kanunun 40(d) kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermek üzere 5‘i Profesör, 4’ü Doç.Dr.5 i Yrd.Doç.Dr olmak üzere toplam 14 adet öğretim üyesi görevlendirilmiştir. Öğretim üyeleri Akademik unvanlarını (yüksek lisans ve doktora) Erciyes Üniversitesi ya da yurtiçi diğer üniversitelerden veya bazı yurtdışı üniversitelerden (Nottingham Univ.,Glasgow Univ., Justus-Liebig Univ., Londra Univ., East Anglia Univ, Bristol Univ. Brüksel Univ.) almışlardır.
ENSTİTÜ YAYINLARI
Enstitünün yayını olan Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makalelerin kabul edildiği derginin 1990 yılından 01.01.2017 tarihine kadar 25 cilt 3. sayı yayınlanmıştır. 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle 2005 yılında Hemşirelik Özel sayısı da yayınlanmıştır. Ayrıca Enstitü yayını olarak “Lisansüstü Eğitim Öğretim Rehberi ve Tez Yazım Kılavuzu”, “Tez Özetleri Kitabı 2001”, "Tez Özetleri Kitabı 2005" , “E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2001 Katalogu” ,"E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2005 Katalogu" ve “Tez Yazım Kılavuzu” yayınlanmıştır.
BİLİMSEL FAALİYETLER
Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri VII. Toplantısı Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olup, bu toplantıda “Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Eğitimin Gelişmesi, Yönetmelikler ve Sorunları” konuları görüşülmüş, öneriler sunulmuş ve tartışılmıştır. Yıl boyunca gerek Erciyes Üniversitesi gerekse diğer üniversitelerden gelen davetli misafir öğretim üyeleri tarafından konferanslar ve seminerler düzenlenmektedir.