Sıkça Sorulan Sorular

2019 yılı güz yarıyılında kayıt olan öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan mezun olurken Senato’nun belirlemiş olduğu yayın şartını sağlaması gerekmektedir.

Tezli yüksek lisans öğrencisi, bilimsel hazırlık hariç iki yarı yıl ders ve iki yarıyıl tez olmak üzere en erken dört yarıyılda mezun olabilir.

Tez izleme komite (TİK) raporundan üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

En az üç başarılı tez izleme komitesi (TİK) raporunun sunulmuş olması gerekir.

İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesi Enstitüye önerilir.

Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek, toplam beş öğretim üyesi Enstitüye önerilir.

Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz. İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek, toplam yedi öğretim üyesi Enstitüye önerilir.

Öğrencinin danışman değişiklik talebi veya öğretim üyesinin danışmanlığı bırakma talebi ilgili enstitünün danışman değişiklik formu kullanılarak ilgili Anabilim dalı başkanlığına yapılır. Danışman değişikliği Anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Üniversitemiz tarafından belirlenen intihal programı Turnitin raporlarının enstitümüze tez teslimi sırasında verilmesi gerekmektedir.

Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez ilgili enstitü tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak toplanır. Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

İkinci danışman tez izleme komitesi üyesi olamaz, sadece komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri EABD/EASD içinden ve biri dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

Ders kredisini tamamlayan ve yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenci doktora tez önerisini verebilir.

Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü bölümden bir sonraki yarıyılda, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavından başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

Doktora yeterlik sınavı Enstitünün belirlemiş olduğu iş takviminde belirtilen tarih aralığında yapılabilir. Enstitümüz için güz dönemi KASIM-ARALIK, bahar dönemi MAYIS-HAZİRAN ayları

Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla, etik derslerinden birini ve bir seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Enstitümüz web sayfasında formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez.

Devamsızlık durumunda kayıt silme yoktur. Ders tekrarı yapılmalıdır.

Öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine devam etmesi gerekir. Öğrencinin devam durumu, öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden sayılmaz.

Öğrenci bir yarıyılda, muafiyet/intibak işlemleri hariç olmak üzere, en fazla 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Anabilim dalı teklifi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için zorunlu dersler (Seminer, Araştırma ve Yayın Etiği veya Bilimsel Araştırma Teknikleri) ve anabilim dalı seçmeli dersleri ile birlikte en az 7 ders alarak (en az 60 AKTS, en fazla 90 AKTS) başarılı olunması gerekir.

Doktora programındaki öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için zorunlu dersler (Seminer, Araştırma ve Yayın Etiği veya Bilimsel Araştırma Teknikleri) ve anabilim dalı seçmeli dersleri ile birlikte en az 7 ders alarak (en az 60 AKTS, en fazla 90 AKTS) başarılı olunması gerekir.

-Ders dönemini tamamlayan öğrenci takip eden dönemde yeterlik sınavına girerek başarılı olması durumunda 6 ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer. Tez önerisi savunma sınavından başarılı olan öğrenci tez önerisini verir.

İkinci danışman ataması öğrencinin tez önerisi enstitü yönetim kurulunda kabul edildikten sonra yapılır.

İkinci tez danışmanı, tez konusu ile ilgili üniversite içinden veya dışından (kadrosu YÖK’e bağlı kurumlarda olmak üzere) en az doktora yeterlik derecesine sahip öğretim elemanı olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın teklifi, Anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurul kararı ile kesinleşir.

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kaydı gerçekleştirilmiş öğrenciler için, kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ilgili Anabilim dalı akademik kurulu tarafından danışmanlar belirlenip enstitüye gönderilir. Danışman, Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmesi ve varsa ilgili Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili Anabilim dalı başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir.

Doktora programına başvuran adayın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan dil şartını sağlaması gerekir.

Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz. Ancak Lisansını yada Yüksek Lisansını Türkiye de yapmış olan öğrencilerden herhangi bir puan barajı olmaksızın ALES girmiş olma şartı aranır.

Adayın başvurduğu anabilim dalı tarafından özel şartlar arasında belirtilmediği takdirde ALES sayısal puan türü ile başvuru yapabilirsiniz.

Adayın başvurduğu anabilim dalı tarafından özel şartlar arasında belirtilmediği durumlarda, lisansüstü programın ALES puan türünden en az 55 puanı sağlaması gerekir. Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.

Adayın Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Her yıl belirlenen akademik takvimdeki tarihler arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Anabilim dallarının belirlemiş olduğu kontenjan ve başvuru koşulları Üniversitemiz ve Enstitümüz web sayfasından duyurulmaktadır. Belirlenen tarih aralığında, öncelikle İnternet üzerinden ön kayıt başvurusu yapılır.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.